De nominerte til Årets tidsskriftartikkel 2016

Universitetsforlaget er stolte av å få være utgiver for over 50 solide tidsskrift. Redaksjoner og forfattere gjør en formidabel innsats for at lesere i Norden og resten av verden skal få tilgang til ny og godt formidlet kunnskap. For å gjøre ære på dette arbeidet deler Universitetsforlaget hvert år ut hedersprisen «Årets tidsskriftartikkel». Forfatteren av vinnerartikkelen mottar 25 000 kroner.

De nominerte for 2016 er:

Aktuel nordisk odontologi: Hans R. Preus og Anne Aamdal Scheie,  Har munnskyllemidler noen plass i dagens tannhelse? 

Beta: Einar Breivik, Relationship Age: - Abundance of Meaning or Just a Point in Time

Edda: Eirik Vassenden, «Eg er eit slikt straaleskin». Jeg-utvidelse, ekspresjonisme og whitmanisme i Kristofer Uppdals lyrikk

Ekfrase: Christian Danielewitz og Peter Ole Pedersen, Documenting the Invisible

Fokus på familien: Kjersti Tytingvåg Rogne, I det lange løp - En oppfølgingsstudie om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn

Heimen: Ole Gregert Gliddi, Då allmugen endra haldning til skulen: Nedgang i skulefråvær i indre Vest-Agder mellom 1850 og 1890

Historisk tidsskrift: Fredrik W. Thue, Å bemektige seg fortiden - Jens Arup Seips metodologiske modernisme

Jussens Venner: Giuditta Cordero-Moss, Ulike trekk ved norsk og engelsk kontraktsrett og deres betydning for kontraktens virkninger - noen komparativrettslige betraktninger

Kirke og kultur: Åsfrid Hegdal, There, but for the grace of God, go I – : Om blikk og etikk i Anne Grete Preus’ sanglyrikk

Klinisk sygepleje: Grete Skeie Sørhus, Bjørg Th. Landmark og Ellen Karin Grov, Ansvarlig og avhengig - Pårørendes erfaringer med forestående død i hjemmet

Kritisk juss: Tarjei Bekkedal, Suverenitet og samarbeid - Grunnlovens skranker for delegasjon av statsmakt

Kunst og kultur: Hans Henrik Lohfert Jørgensen, “Toys that ask for love” - En animationsteori for teknobilleder, biobilleder og kultbilleder

Lov og rett: Marianne Jenum Hotvedt, Arbeidsgiveransvar i formidlingsøkonomien? Tilfellet Uber

Naturen:Mads Drange, Historien om vannet og menneskekroppen

Nordic Journal of Digital Literacy: Petter Mathisen og Cato Bjørndal, Tablets as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training

Nordic Journal of Religion and Society: Margaretha A. van Es, Norwegian Muslim Women, Diffused Islamic Feminism and the Politics of Belonging

Nordic Studies in Education: Michael Uljens, Rolf Sundqvist og Ann-Sofie Smeds-Nylund, Educational leadership for sustained multi-level school development in Finland

Nordisk poesi: Unni Langås, Det indeksikalske bildet

Nordisk politiforskning: Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell, En god og en dårlig nyhet – om DNAs effekt på oppklaringsprosenten i vinningssaker

Nordisk Sygeplejeforskning: Ole T. Kleiven, Lars Kyte og Kari Kvigne, Sykepleieverdier under press?

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research: Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, All’s well in Iceland?’ Austerity measures, labour market initiatives, and health and well-being of children

Norsk Antropologisk Tidsskrift: Jorun Solheim, Bringing it all back home - familien som generativ kulturell formasjon i det moderne

Norsk filosofisk tidsskrift: Olav Gjelsvik, Om Næss, Skjervheim og den store striden i norsk filosofi

Norsk medietidsskrift: Jørgen Alnæs og Anne Hege Simonsen, Den nyttige taperen - Scotts plass i norske nyhetsmediers fortellinger om erobringen av Sørpolen

Norsk museumstidsskrift: Trude Eriksen, Lek eller fare? Fra lekeapparat til museumsgjenstand

Norsk pedagogisk tidsskrift: Harald Jarning, Det pedagogiske kunnskapsområdet og Norsk pedagogisk tidsskrift

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift: Janneke van der Ros, Den norske staten og transpersoner; - velferdsstatens og rettsstatens unnlatelsessynder.

Nytt Norsk Tidsskrift: Ståle Wig og Henrik H. Svensen, Trøbbel i tårnet - Om hvorfor akademia må tenke nytt om forskningsformidling

PLAN: Aksel Tjora, Passiare fellesskap

Rus & Samfunn: Hanne Ekkeren, Tilfluktsrom

Skatterett: Benn Folkvord, Omklassifisering av aksjonærlån til utbytte

Søkelys på arbeidslivet: Knut Fossestøl, Eric Breit og Elin Borg, Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?

Teologisk Tidsskrift: Torleif Elgvin, Nye perspektiver på dødehavstekster

Tidsskrift for Eiendomsrett: Øyvind Ravna, Rettslige disposisjoner som grunnlag for bortfall av rettigheter

Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett: Erling Hjelmeng, Folkerettslig påvirkning av norsk erstatningsrett – to høyesterettsdommer

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål: Kathrine Kjærheim Fredwall, Jus og realitet i samboerforhold - Presentasjon av deler av en empirisk undersøkelse om par i samliv og ved brudd

Tidsskrift for kjønnsforskning: Birgit Nordtug og Gunn Engelsrud, Boken som mangler, ord som går på tomgang og sykt flinke jenter: Kunnskap og helse

Tidsskrift for omsorgsforskning: Anders Grimsmo, Audhild Løhre, Tove Røsstad, Ingunn Gjerde, Ina Heiberg og Aslak Steinsbekk,  Helhetlige pasientforløp – gjennomføring i primærhelsetjenesten

Tidsskrift for psykisk helsearbeid: Harald Øhrn, Historier om motstand

Tidsskrift for rettsvitenskap: Svante O. Johansson, Två domar, två ersättningsberäkningar och arton olovligen fällda träd

Tidsskrift for samfunnsforskning: Anne Lise Ellingsæter, Kampen om familiepolitikken: Farvel til hybridregimet?

Tidsskrift for Velferdsforskning: Arne Mastekaasa, Kvinner og sykefravær

Tidsskriftet Norges Barnevern: Berit Skorpen, Om hverdagsspråkets betydning for faglig forståelse

UNIPED: Helge Strømsø, Forførende entusiasme: 40 års forskning på Dr. Fox-effekten

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x