Vi søker to redaktører til Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for psykisk helsearbeid formidler teori, forskning, fagutvikling, klinisk erfaring og debatt innen psykisk helsearbeid. Tidsskriftet utkommer fire ganger i året og er Nordens eneste tidsskrift innen sitt felt. Det er autorisert publiseringskanal på nivå 1 i universitet- og høgskolesystemet. Formålet er å være representativ for ulike tradisjoner og perspektiver på psykisk helse og bidra til debatt innen fagfeltet. Her har erfaringsbaserte tekster fra personer med bruker- eller pårørendeerfaring en naturlig plass ved siden av de akademiske artiklene. Tidsskrift for psykisk helsearbeid retter seg mot studenter og ansatte innen høyere utdanning i psykisk helsearbeid, politikere og helsemyndigheter, fagutviklingsansvarlige i helseforetak og kommuner, og andre fagpersoner, brukere og pårørende.
 
Tidsskriftet har to redaktører, og begge verv blir ledige. Kandidatene bør være sentralt plassert i det akademiske fagmiljøet i Norge og ha god oversikt over utvikling og forskning innenfor psykisk helse-feltet, samt ha kjennskap til nordisk forskning. Interesse for eller erfaring med artikkelskriving og tekstbearbeidelse er en forutsetning. Oppdraget som redaktør innebærer ansvar for tidsskriftets faglige nivå og profil. Det er ønskelig at kandidaten har mulighet til å hospitere i redaksjonen en kort periode før overtagelse av vervet.
 
Redaktørene samarbeider om utgivelsene sammen med redaksjonssekretær. Redaksjonsarbeidet foregår ellers i samarbeid med et fagråd som trer sammen to ganger i året i Oslo, og som for øvrig har løpende kontakt. Fagrådet har en kvalitetssikrende funksjon og er et viktig bidrag til tidsskriftets faglige uavhengighet. Kandidaten må være innstilt på å ta aktivt del i tidsskriftets utvikling og inkludere fagrådet i dette arbeidet.
 
Å være redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid innebærer en betydelig arbeidsmengde og krever at man har gode organisatoriske lederevner. Samtidig er det et attraktivt verv, da det foruten å være meritterende gir betydelig erfaring med arbeid med tekst og plasserer den enkelte i en posisjon hvor man får meget god innsikt i hva som rører seg i de pedagogiske og fagdidaktiske miljøene i Norge.
 
Redaktørvervet er på åremål (2019–2021) og er et honorert oppdrag.
 
Søknad sendes pr. e-post til Frauke.Becher@universitetsforlaget.no innen 28. februar 2018.

For mer informasjon:

Ytterligere informasjon vedrørende vervet kan fås ved henvendelse til Universitetsforlaget v/ tidsskriftansvarlig Frauke Becher, Frauke.Becher@universitetsforlaget.no, tlf: 472 84 325. 

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x