Velg format

På lager
kr 549

Barnekonvensjonen, 3. utgave

Barns rettigheter i Norge
Barnekonvensjonen ivaretar behovet for spesiell beskyttelse av barns rettigheter, også i Norge. Konvensjonen klargjør barnets stilling som rettssubjekt og gir egne rettigheter til barn.

De siste årene har det vært en markant økning i interessen for barns rettigheter og i behovet for kompetanse på området.
Denne boken gir en oppdatert fremstilling av barns rettigheter i Norge. Hensikten har vært at alle som jobber med barns rettigheter, skal ha et godt hjelpemiddel for å sette dem ut i livet.

Utviklingen på dette feltet går fort. Hovedbudskapet er likevel det samme i denne som i de to foregående utgavene: Barns rettigheter er viktige, ikke bare for barna og omsorgspersonene, men også for de myndigheter som skal forvalte og gjennomføre rettighetene.

Bokens redaktører er Njål Høstmælingen, direktør ved ILPI, Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver hos Barneombudet, og Kirsten Sandberg, medlem av FNs barnekomité og professor ved Universitetet i Oslo.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215039978
  • Utgivelsesdato: 22.11.2019
  • Bokgruppe: 893

Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1993). Han jobber i dag som avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Tidligere har han arbeidet som konsulent og forsker og ledet prosjekter om barns rettigheter i Angola, India, Nepal, Norge og Tanzania. Han har også arbeidet som forsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og som leder av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Høstmælingen har skrevet og redigert flere bøker om menneskerettigheter og har særlig publisert innen feltene ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og retten til respekt for privatliv, i tillegg til barns rettigheter.
Mer informasjon om forfatteren

Elin Saga Kjørholt

Elin Saga Kjørholt er cand.jur. fra Universitetet i Oslo 1998. Hun har arbeidet i barnevernet og utlendingsmyndighetene, og arbeidet i flere år i Redd Barna med overvåking og virkeliggjøring av barns rettigheter i Norge. Hun har vært på internasjonalt feltarbeid og jobbet med barns rettigheter for UNHCR i jordskjelvoperasjonen i Pakistan 2005/06, og med frigivelse og reintegrering av barnesoldater for UNICEF etter fredsavtalen i Nepal i 2007. Kjørholt har som kompetansefelt menneskerettigheter generelt, og barns rettigheter spesielt. Hun har bred kunnskap om arbeid med internasjonale menneskerettighetsorganer gjennom deltakelse i ulike rapporteringsprosesser, blant annet med aktiv deltakelse i tre rapporteringsrunder til FNs barnekomité. I perioden 2008-2014 var hun ansatt ved Nasjonal institusjon ved Norsk senter for menneskerettigheter. Hun arbeider nå ved Barneombudets kontor med særskilt ansvar for arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn.
Mer informasjon om forfatteren

Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor hun underviser i blant annet barnerett, forvaltningsrett og velferdsrett. Hun var medlem av FNs barnekomité 2011-2019 og ledet komiteen 2013-2015. Hun har vært konstituert høyesterettsdommer, studiedekan ved Det juridiske fakultet og instituttleder ved Institutt for offentlig rett. Tidligere har hun arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og vært dommerfullmektig i Tromsø og konstituert lagdommer i Hålogaland. Hun har skrevet bøker og artikler innen barnevernjuss og annen barnerett, særlig barns menneskerettigheter, det vil si om retten til medvirkning, barn som asylsøkere, rett til kjønnsidentitet med videre.
Mer informasjon om forfatteren