Velg format

På lager
kr 459

Dannelse i skole og lærerutdanning

All lærerutdanning har to målsettinger: Å bidra til lærerstudentens dannelse - som yrkesutøver, menneske og samfunnsborger - og å sette den framtidige læreren i stand til å stimulere elevene i deres dannelsesprosess gjennom forståelse og kunnskap.

Denne boka fra 2010 skal imøtekomme behovet for et rikt og nyansert perspektiv på barn og unges utvikling som demokratiske samfunnsaktører, deres egenutvikling, selvdannelse og deres verdier og holdninger knyttet til fellesskapet.

Boka består av tre deler: En introduksjonsdel som utforsker dannelsesbegrepet, en hoveddel som ser på dannelse i sentrale fag og temaer i lærerutdanningen og en oppsummering over utfordringer i lærerutdanningen.

Med sin kombinasjon av et teoretisk og et metodisk perspektiv skiller boka seg godt ut i "dannelseslitteraturen".

Boka er først og fremst skrevet for studenter i den nye lærerutdanningen. Den er også skrevet med tanke på den 5-årige masterutdanningen for lærere som etter hvert vil bli innført ved landets lærerutdanninger. Også studenter i veilederutdanninger vil ha nytte av å lese boka. Siden boka har kommende lærere i grunnskolen som lesere, er innholdet også egnet for skoleledere.

Boka viser hvordan dannelse kan tas opp i mange fag, og de didaktiske eksemplene i de ulike tekstene er ment å ha overføringsverdi til andre fag. Den er derfor ikke begrenset til ett enkelt fag.

Ved siden av redaktør Mary Brekke er artikkelsamlingen skrevet av ansatte ved Universitetet i Tromsø, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP): Bengt-Ove Andreassen, Anne Eriksen, Håkon Rune Folkenborg, Kjell Tørres Heggelund, Jorun Høier, Paul Martin Opdal, Kari Doseth Opstad, Karin Rørnes og Steinar Thorvaldsen. Finn Daniel Raaen er ansatt ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og ved avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer.

"Jeg anbefaler boka på det varmeste. Boka er konsistent og vel fundert i sin begrepsbruk om dannelse, og den bringer inn nye perspektiver. For å bringe debatten om dannelse videre kan det også anbefales at lærerutdannere går sammen på tverrfaglig grunnlag og kollokverer over innholdet, slik at boka kan bidra til deres egen dannelse." Astrid Grude Eikseth, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215059426
  • Utgivelsesdato: 14.07.2021
  • Bokgruppe: 893