Choose format

NOK 439

Brukermedvirkning i barnevernet

Brukermedvirkning kan være et motsetningsfylt ideal. Er det motstridende interesser mellom brukermedvirkning og profesjonsinteresser? Hvordan kan en legge til rette slik at brukermedvirkningen blir reell?
«Brukermedvirkning i barnevernet» handler om hvordan barn, unge og deres foreldre kan få større innflytelse på sin samhandling med barnevernet. Bokens forfattere viser på forskjellige måter hvordan brukermedvirkning er mulig på et felt der maktbalansen er skjev. Det gis teoretiske og juridiske rammer for brukermedvirkning i barnevernet, og det presenteres erfaringer fra forsøk med ulike modeller for individuell og kollektiv brukermedvirkning. Hvordan fungerte tiltakene? Hvordan opplevde barn, foreldre og ansatte økt medvirkning?

Brukermedvirkning kan være et motsetningsfylt ideal, og forfatterne drøfter mekanismer som kan hindre at det blir lagt vekt på brukernes erfaring i utformingen av barnevernets tjenester. Hvordan kan en legge til rette slik at brukermedvirkningen blir reell? Er det motstridende interesser mellom brukermedvirkning og profesjonsinteresser?

Boken gir både et teoretisk grunnlag for brukermedvirkning i barnevernet og gode eksempler på hvordan brukermedvirkning kan gå fra gode idealer til å fungere i praksis. Boken er aktuell for alle som interesserer seg for brukermedvirkning i barnevernet: brukere, studenter, praktikere og forskere.

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215008073
  • Publication date: 14.02.2007
  • Book group: 213

Sissel Seim

Sissel Seim er sosionom med doktorgrad (PhD) i sosialt arbeid. Hun er førsteamanuensis og forskningsleder ved Sosialforsk, Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo.
More about the author

Tor Slettebø

Tor Slettebø er cand. socion. med hovedfag i sosialt arbeid. Han arbeider som førsteamanuensis ved avdeling for sosionomutdanning ved Diakonhjemmet Høgskole.
More about the author