Choose format

A new edition is expected
NOK 299
A new edition is expected

Fellespensum for NTNU-ex.phil. høsten 2022

2. prøveutgave
Denne prøveutgaven utgjør fellespensum for alle ex.phil.-variantene ved NTNU våren 2023 (og høsten 2022).

Boka har fem deler. Første del handler om argumentasjon. Etterrettelig argumentasjon er selve kjernen i vitenskapelig arbeid og en ferdighet vi bruker i mange andre sammenhenger. Pål Antonsen og Ole Hjortland gir en kort innføring i analyse og vurdering av argumentasjon.

I del to om vitenskapsfilosofi diskuterer Fredrik Haraldsen hva vitenskap er, og hvordan vitenskapelig kunnskap skilles fra andre kunnskapsformer.

Natur-, teknologi- og menneskesyn er tema for bokas tredje del. Forfatterne Solveig Bø, Miriam Kyselo og Asle H. Kiran tar for seg tradisjonelle og nyere filosofiske perspektiv på mennesket og forholdet vi har til omgivelsene våre.

Etikk handler blant annet om hva det er som kjennetegner riktige handlinger. Filosofisk etikk forsøker å gi rasjonelle grunner for at noe er moralsk riktig eller galt. I del fire introduserer Kjetil Skjerve, Espen Lauritzen og Hannah Winther grunnleggende etiske teorier.

I del fem om politisk filosofi tar Kjartan K. Mikalsen opp spørsmålet om grensene for legitim maktutøvelse med utgangspunkt i noen av de mest sentrale posisjonene og begrepene fra den politiske filosofien. Cathrine Holst drøfter hvordan politisk makt bør organiseres. Er det slik at politiske beslutninger bør være mest mulig demokratisk forankret, eller kan ulike former for ekspertstyre være å foretrekke?


Bokas forfattere er filosofer som er eksperter på sine felt. Erlend M. Dons og Kjetil Skjerve er bokas redaksjonssekretærer. De er begge ansatt ved NTNU.

Detailed information

  • Pages: 380
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215063225
  • Publication date: 13.07.2022
  • Book group: 217

Erlend M. Dons

er universitetslektor i filosofi og emneansvarlig for exp.phil. ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.
More about the author

Kjetil Skjerve

er førsteamanuensis i filosofi og emneansvarlig for ex.phil. ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.
More about the author

Pål Antonsen

er førstelektor i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo. Han forsker på språkfilosofi, logikkens filosofi og argumentasjon.

Antonsen har tidligere jobbet ved Universitet i Bergen og Trinity College Dublin.

Sammen med Ole Hjortland har han drevet nettstedet Logikksjekk.no. I 2019 vant de Det humanistiske fakultets formidlingspris for sitt arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.
More about the author

Solveig Bøe

er professor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap , NTNU. Hennes fagfelt er metafysikk, estetikk, kunstfilosofi og filosofihistorie.
More about the author

Fredrik Haraldsen

er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.
More about the author

Ole Hjortland

er professor i filosofi og prodekan for forskning og formidling ved Universitetet i Bergen.

Hjortland forsker på logikk og rasjonalitet. 2016-2021 ledet han et prosjekt om logikkens filosofi finansiert av Norges Forskningsråd. Han er medlem av Munich Center for Mathematical Philosophy (LMU Munich) og underredaktør for logikk i tidsskriftet Ergo.

Sammen med Pål Antonsen har han drevet nettstedet Logikksjekk.no. I 2019 vant de Det humanistiske fakultets formidlingspris for sitt arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.
More about the author

Cathrine Holst

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun er også tilknyttet CORE Senter for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning. Cathrine Holsts faglige interesser er politisk sosiologi og demokratiforskning, sosial og politisk teori, kunnskap og ekspertise i politikken, EU, den nordiske modell og europeisk integrasjon, likestillingspolitikk, feministisk teori og kjønnsforskning.
More about the author

Asle Kiran

er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Forsker på hvordan skape velferd med velferdsteknologi og underviser blant annet på ex.phil.
More about the author

Miriam Kyselo

er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap , NTNU.
More about the author

Espen André Lauritzen

er universitetslektor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.
More about the author

Kjartan Koch Mikalsen

er førsteamanuensis i filosofi og undervisningsleder for ex.phil. ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU. Han forsker særlig på politisk filosofi og rettsfilosofi. Koch Mikalsen er med i redaksjonsrådet til Norsk filosofisk tidsskrift.
More about the author

Hannah Winther

er stipendiat i anvendt etikk ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU og Københavns Universitet. I avhandlingen diskuterer hun om genredigering av oppdrettslaks kan være moralsk akseptabelt.


Winther er også redaktør i Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie og redaktør for filosofiserien i forlaget H//O//F.
More about the author