Choose format

In stock
NOK 509

Frihandel med helseskadelige rus- og næringsmidler

EU- og EØS-rettens rammer for nasjonalt vern av folkehelsen
Det er en kjensgjerning at alkohol, tobakk og usunne mat- og drikkevarer utgjør en trussel mot folkehelsen. I denne boken spørres det hvordan EU- og EØS-rettens krav om fritt varebytte påvirker statenes mulighet til å begrense skadevirkningene som denne produktgruppen påfører befolkningen.

Det gis en grundig analyse av hvorvidt nasjonale restriksjoner på import, salg og markedsføring av helseskadelige rus- og næringsmidler er forenelige med reglene om det indre marked. Det vurderes også om EU- og EØS-samarbeidet svekker statenes adgang til å føre en streng rus- og næringsmiddelpolitikk.

Boken er et praktisk og nyttig verktøy for advokater, dommere og andre rettsanvendere som håndterer konflikt mellom nasjonal helsepolitikk og europeisk markedsintegrasjon. Boken er videre av interesse for studenter som ønsker å fordype seg i reglene om det frie varebytte i EU og EØS.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215041797
  • Publication date: 21.02.2020
  • Book group: 893

Martin Hennig

Martin Hennig er postdoktor ved UiT Norges arktiske universitet, hvor han forsker på europeisk og internasjonal handelsrett og underviser i EU-/EØS-rett.
More about the author