Choose format

In stock
NOK 599

Internasjonal privatrett

på formuerettens område
Denne boken behandler problemstillinger som oppstår når et formuerettslig forhold har tilknytning til mer enn ett rettssystem.

Et hovedspørsmål er hvilket lands rett som skal legges til grunn hvis en tvist oppstår. Ofte vil dette være regulert i kontrakter gjennom en lovvalgsklausul og da oppstår spørsmålet om hvor langt klausulen rekker. Innebærer partenes lovvalg at ufravikelige (preseptoriske) regler om for eksempel foreldelse erstattes av tilsvarende regler i det lands rett som partene selv har valgt?


Et annet sentralt spørsmål er hvilket lands domstoler som skal ha domsmyndighet i en internasjonal tvist. Og hva er konsekvensene av at partene eventuelt har avtalt at tvister skal løses ved voldgift?

Boken behandler disse og lignende spørsmål innen kontraktsrett, tingsrett, erstatningsrett og selskapsrett samt alminnelige spørsmål om internasjonalprivatrettslig metode.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215049427
  • Publication date: 08.10.2020
  • Book group: 895

Giuditta Cordero-Moss

Giuditta Cordero-Moss er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, hvor hun blant annet underviser internasjonal privatrett, international commercial law og international commercial arbitration. Hun har sin opprinnelige juridiske utdannelse fra Università La Sapienza i Roma (1984) og doktorgrad fra Vitenskapsakademiet i Moskva (1995) og Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (1999). Hun har utstrakt praktisk erfaring innenfor internasjonale kommersielle kontrakter og internasjonal voldgift, og publiserer og foreleser i Norge og internasjonalt.
More about the author