Choose format

In stock
NOK 599

Lærebok i barnepsykiatri

5. utgave

Detailed information

  • Pages: 448
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215022857
  • Publication date: 10.06.2015
  • Book group: 213
Forfatterne gir en oversikt over internasjonale utviklingstrekk, men referer også nasjonale tilpasninger i kliniske rutiner, organiseringen av helsetjenesten og lovverket.
Hovedvekten er lagt på beskrivelsen av de kliniske tilstandene. Forekomst, årsaksforhold, klinisk bilde med forløp, diagnostisering og behandling gjennomgås for hver tilstand. Samtidig har boka egne kapitler som gir oversikt over nettopp utredningsmetoder og behandlingsmetoder, i første- og andrelinjetjenesten, både psykoterapeutisk og medikamentelt.

Allmenne risikofaktorer og spesielt sårbare grupper av barn er viet egne kapitler, for eksempel barn utsatt for omsorgssvikt eller overgrep, barn som er flyktninger, barn som mobber eller blir mobbet. Siste del av boka gir en oversikt de ulike tjenestetilbudene til barn og unge med psykiske vansker.

Forfatterne henvender seg først og fremst til studenter i grunn- og videreutdanninger innenfor helsefag, pedagogikk, sosialfagene, medisin og psykologi.

«Jeg anbefaler den til alle med faglig interesse for barn og unges psykiske helse.»
Marit Hafting, «Tidsskrift for Den norske legeforening» 2015; 135:1280

Om forfatterne:
Berit Grøholt er professor emerita ved Universitetet i Oslo og har deltatt i forskning innenfor en rekke barnepsykiatriske områder.

Ida Garløv er spesialist i barne -og ungdomspsykiatri og arbeider som seksjonsoverlege ved Oslo Universitetssykehus, Ungdomspsykiatrisk seksjon.

Bernhard Weidle er spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri, dr.med. fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og ph.d. fra NTNU, Trondheim. Han arbeider som overlege ved BUP-klinikk, St. Olavs Hospital og ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Midt-Norge.

Hilchen Sommerschild er professor emerita ved Universitetet i Oslo. Hun har vært med på å bygge opp barnepsykiatrisk forskning her i landet og har spesielt engasjert seg i utviklingen av mestringsteorier.

Anmeldelser

– Ny utgave av viktig bok

tidsskriftet.no

Berit Grøholt

Berit Grøholt er professor emerita ved Universitetet i Oslo og har deltatt i forskning innenfor en rekke barnepsykiatriske områder.
More about the author

Ida Garløv

Ida Garløv er spesialist i barne -og ungdomspsykiatri og arbeider som seksjonsoverlege ved Oslo Universitetssykehus, Ungdomspsykiatrisk seksjon.
More about the author

Hilchen Sommerschild

Hilchen Sommerschild er professor emerita ved UiO. Hun har vært med på å bygge opp faget barnepsykiatri her i landet, med særlig interesse for forebyggende virksomhet og forskning. Hun har gitt ut en rekke lærebøker innen fagområdet.
More about the author

Bernhard Weidle

Bernhard Weidle er spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri. Han er overlege ved BUP-klinikk ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Midt-Norge i Trondheim.
More about the author