Choose format

In stock
NOK 509

Ledelse i anerkjente skoler

Detailed information

  • Pages: 296
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215008264
  • Publication date: 22.05.2006
  • Book group: 215
All erfaring viser at god skoleledelse er avgjørende for arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen.

Delegering av myndighet til den enkelte skole gjør at ledelsens rolle blir stadig viktigere. Parallelt med dette foregår det en nedbemanning av skolefaglig kompetanse på eiernivå. Behovet for kompetanseutvikling i skoleledelsen er derfor stort.
Det er skoleledelse som aktivitet i anerkjente skoler som er tema for denne boka. Her presenteres ny forskning om skoleledelse slik den manifesterer seg ved noen utvalgte norske demonstrasjonsskoler. Den norske studien inngår i en internasjonal komparativ studie, Successful School Leadership Project, hvor hensikten har vært å forstå hva som oppfattes som god skoleledelse på tvers av land. Et hovedresultat ved de norske kasusstudiene er at ledelse kjennetegnes ved utstrakt teamarbeid. Den kollektive dimensjonen ved skoleledelse er styrket. Et annet slående trekk er et omfattende lærersamarbeid særlig om planlegging, men også om gjennomføring av undervisning. Skolelederne har stor oppmerksomhet rettet mot elevenes og personalets læringsprosesser. I bokas avslutningskapittel drøftes resultatene fra de norske skolene i lys av kjennetegn ved skoleledelse i USA, England, Australia, Kina, Danmark og Sverige.

Målgruppe er studenter innenfor studier i ledelse og utdanningsvitenskap, men boka vil også være av interesse for praktiserende skoleledere og lærere.

Jorunn Møller er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Her er hun faglig ansvarlig for et masterprogram i utdanningsledelse. Otto Laurits Fuglestad er professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for utdanning og helse. Øvrige bidragsytere er ansatt ved universiteter og høgskoler i Norge.

Jorunn Møller

Jorunn Møller er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.
Forskningsinteressen er særlig knyttet til den pedagogiske ledelsesfunksjonen i skolen, men også til styring og ansvarliggjøring av skolen. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsnettverk og har publisert en rekke norske og internasjonale artikler og bøker om ledelse i grunnskole og videregående opplæring. I utviklingen av masterprogrammet i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo har hun spilt en sentral rolle.
More about the author

Otto Laurits Fuglestad

Otto Laurits Fuglestad er professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for utdanning og helse.
More about the author