Choose format

In stock
NOK 459

Organisasjonsteori for offentlig sektor

3. utgave

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215025742
  • Publication date: 20.07.2015
  • Book group: 214
En velskrevet innføring i organisasjonsteori, med særlig fokus på offentlig sektors organisering og virkemåte.
Forfatterne introduserer først tre perspektiver: ett instrumentelt, som inkluderer en hierarkisk og en forhandlingsvariant, og to institusjonelle - kulturperspektivet og myteperspektivet. Deretter anvender de perspektivene når de tar for seg følgende sentrale aspekter ved offentlige organisasjoner: mål og verdier, ledelse og styring, reformer og endringer, og effekter, læring og implikasjoner. Boka avsluttes med et kapittel om forståelse og virkemidler som argumenterer for at en kompleks offentlig sektor krever at det trekkes veksler på elementer fra alle tre perspektivene.

I tredje utgave har forfatterne innarbeidet materiale fra nyere relevante studier, oppdatert boka med aktuelle eksempler og utvidet behandlingen av flere sentrale tema. Hvert kapittel tilbyr innledende læringsmål, oppsummering av hovedpoeng, spørsmål til diskusjon og litteratur.

Per Lægreid

Per Lægreid er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og forsker I ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen. Lægreid har særlig forsket på offentlig forvaltning, sentraladministrasjonen, administrative reformer, forvaltningspolitikk og institusjonell endring, i norsk, nordisk og europeisk perspektiv. Lægreid har vært med på utgivelsen av mer enn 23 bøker, 80 bokkapittel og 60 tidsskriftartikler.
More about the author

Tom Christensen

Tom Christensen er professor i offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo og forsker I i bistilling ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen.
More about the author

Morten Egeberg

Morten Egeberg er professor i offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for statsvitenskap, og ved ARENA Senter fr europaforskning, Universitetet i Oslo
More about the author

Kjell Arne Røvik

KJELL ARNE RØVIK, f. 1956, dr.philos, professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø og professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Hans forskning dreier seg særlig om kunnskapsgrunnlaget for omstilling av organisasjoner, herunder bl.a. spørsmål om i hvilken grad forvaltningsorganisasjoner er i stand til å lære av erfaringen når de omstiller seg. I nyere arbeider er han opptatt av hvordan reformideer oppstår og spredes globalt og nasjonalt og hva som skjer når disse forsøkes tatt inn og tatt i bruk i organisasjoner. Han har bl.a. utgitt Fra teori til teknikk: private organisasjonsutviklingsfirmaer i offentlig sektor (1991), Den "syke" stat: myter og moter i omstillingsarbeidet (1992), Moderne organisasjoner. Trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet (1998) og Trender og Translasjoner: Ideer som former det 21. århundrets organisasjon (2007).
More about the author

Paul G. Roness

Paul G. Roness (1951 - 2013) var professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og seniorforsker ved LOS-senteret, Universitetet i Bergen. Forskningen hans tok i stor grad utgangspunkt i organisasjonsformer og administrative endringsprosesser i den norske sentraladministrasjonen, og omfatter bl.a. studier av Stortingets og tjenestemannsorganisasjonenes rolle ved forvaltningsreformer.
More about the author