Choose format

NOK 599

Rus og avhengighet

Dette er en ny og viktig medisinsk lærebok om rus og avhengighet.
Forfatterne forklarer hva rusavhengighet er, hvordan det arter seg og hvordan man kan behandle det. Nevrobiologisk forskning har gitt økt biologisk og farmakologisk innsikt som forfatterne integrerer i en psykososial forståelse av rusmiddelproblemer og avhengighetsutvikling. Denne forståelsen gir et best mulig grunnlag for behandling og forebygging av rusproblemer.

De presenterer også en grundig oversikt over alle rusmidler og hvordan de virker på hjernen og kroppen.

Rusproblemene i samfunnet øker. Samtidig plasserer helsereformer og forvaltningsreformer et entydig tiltaksansvar på primærhelsetjenesten og sosialtjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og har ført til opprettelsen av en ny hovedspesialitet for leger i «Rus- og avhengighetsmedisin», hvilket aktualiserte denne læreboken.

Boken er interessant for flere målgrupper: medisinstudenter, leger under spesialisering, allmennleger som får økende oppgaver på området, og leger i tilgrensende spesialiteter som psykiatri, samfunnsmedisin, indremedisin, klinisk farmakologi og nevrologi, samt helse-og sosialfaglige profesjoner innenfor rusfeltet og andre med særlig interesse for kunnskap på rusområdet.

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021683
  • Publication date: 09.11.2016
  • Book group: 213

Jørg G. Mørland

Jørg Mørland er professor emeritus i farmakologi ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo. Mørland har i mange år ledet biomedisinsk rusmiddelforskning og rettstoksikologi i Nasjonalt folkehelseinstitutt og arbeider nå som fagdirektør ved samme institutt.
More about the author

Marit Heggenhougen

More about the author

Helge Waal

Helge Waal er professor emeritus i psykiatri ved Senter for klinisk rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo og arbeider nå ved Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Oslo universitetssykehus. Han har i mange år vært sentral i utviklingen av behandlingen for rusmiddelavhengige i Norge.
More about the author