Choose format

In stock
NOK 619

Sentrale emner i barneretten

3. utgave

Detailed information

  • Pages: 352
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215029962
  • Publication date: 04.07.2018
  • Book group: 211
«Sentrale emner i barneretten» er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter.
I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på, og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet.

Del 2 omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett.

Del 3 omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.

Boken er ført à jour etter til dels omfattende lovendringer siden forrige utgave.

Om første utgave:
«Sentrale emner i barneretten» gir den nødvendige oppdaterte kunnskap for de som er i feltet, men er også en glitrende innføring i de viktigste deler av barnelovgivningen, både for studenter og for de som måtte ønske et bedre kjennskap til et rettsfelt og politikkområde som er i vekst.
Fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014/3

Lena R. L. Bendiksen

Lena R. L. Bendiksen er professor og dekan ved UiT Norges arktiske universitet. Her underviser hun i barne- og familierett, barnevern, velferdsrett, kjøpsrett, erstatningsrett og rettskildelære. Dr. juris 2007.
More about the author

Trude Haugli

Trude Haugli er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Hun har tidligere arbeidet hos Fylkesmannen i Troms og vært konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett i to år. Haugli er forfatter av bøkene Samværsrett i barnevernssaker (2. utgave 2000) og Samvær i barnevernsaker (2010, sammen med psykolog Toril Havik). Hun har skrevet en rekke artikler om barnerettslige spørsmål og er bidragsyter i flere bøker, blant annet i boken Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge (2. utgave, 2012).
More about the author