Choose format

NOK 999

Straffeprosessloven

Kommentarutgave, bind I, 4. utgave

Detailed information

  • Pages: 800
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215013763
  • Publication date: 23.11.2011
  • Book group: 221
Det er gått 10 år siden forrige utgave, og blant de viktigste endringene kan nevnes nye regler om hurtigere straffesaksbehandling, erstatning etter strafforfølging, begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel, ny organisering av etterforsking av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten, adgang til romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet, utvidelse av DNA-registeret og styrket stilling for fornærmede og etterlatte.
Siden forrige utgave er det foretatt endringer i over 300 paragrafer (i tillegg til endringene i forbindelse med ikraftsetting av tvisteloven), og loven har fått 46 nye paragrafer.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Erik Keiserud

ERIK KEISERUD (1945) er advokat med møterett for Høyesterett, og partner i advokatfirmaet Hjort siden 1989. Han har tidligere vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling med ansvar for bl.a. straffeprosess, og hos Regjeringsadvokaten. Han var formann i Påtaleinstruksutvalget og i Toinstansutvalget. Keiserud har en omfattende strafferettspraksis og har siden 2003 vært fast forsvarer ved Høyesterett. Han er også fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
More about the author

Hans Kristian Bjerke

HANS KRISTIAN BJERKE (1944¿2007) var lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han var tidligere førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og herredsrettsdommer i Asker og Bærum herredsrett. Bjerke var blant annet formann i Straffelovrådet, Kildevernutvalget, Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker og Kontrollutvalget for hvitvasking av penger.
More about the author

Knut Erik Sæther

KNUT ERIK SÆTHER (1970) er assisterende riksadvokat. Han har tidligere vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling som hhv. førstekonsulent, lovrådgiver og avdelingsdirektør i enheten for strafferett og prosess. Sæther har dessuten jobbet som advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten i Oslo og som dommerfullmektig ved Kongsberg tingrett.
More about the author