Choose format

NOK 429

Tekstvurdering som didaktisk utfordring

Hvordan vurdere elevenes tekster? Tekstvurdering er et av de store temaene i skoledebatten. Denne boka gir svar.
Vurdering av elevenes arbeid er et virkemiddel for å nå målene i læreplanen. Men vurderingsarbeid omfatter langt mer enn bare sluttvurdering. Vurdering og tilbakemelding underveis i læreprosessen, ofte i form av tekstrespons, er en sentral side ved all skriveopplæring. I denne boken diskuterer noen av våre fremste forskere didaktiske utfordringer i arbeidet med å vurdere tekster. Boken gir både en oversikt over feltet og en rekke ulike eksempler på hvor sammensatt vurderingsoppgaven er: Formalismens plass i skriveopplæringen, samarbeid i skriveprosessen og målet for digital tekstskaping er bare noen av dem.


Dette er en faglig solid og forskningsmessig oppdatert bok for lærerstudenter, lærere og lærerutdannere om vurderingsproblematikk knyttet til både skriftlige og muntlige tekster.

Innhold:
1) Lars Sigfred Evensen: Vurdering av skrivekompetanse: En kompleks utfordring
2) Mari-Ann Igland: Ein ettertankens didaktikk: om forståinga av pedagogisk tekstkompetanse
3) Olga Dysthe og Frøydis Hertzberg: Den nyttige tekstresponsen - hva sier nyere forskning?
4) Kjell Lars Berge: Er fortolkningsfellesskap mulig å oppnå i skriveprøver?
5) Marit Allern: Mappevurdering - bidrag til en læringskultur i endring
6) Jon Smidt: Overgang. Skrivekulturer på ungdomstrinnet og i videregående skole
7) Sigmund Ongstad: Kan skriverutvikling planlegges?
8) Caroline Liberg: Skrivarprofiler över ämnesgränser
9) Sissel Lie: Samarbeid i skriveprosessen
10) Ellen Krogh: Potentialer og udfordringer i refleksionsskrivning
11) Laila Aase: Formalisme som støtte eller fallgruve i en danningsorientert skriveopplæring - det tradisjonelle dilemma
12) Norunn Askeland, Eva Maagerø, Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken: Den viktige skriveprøven. Tekstvurdering ved opptak til et forfatterstudium
13) Synnøve Matre: Vurdering av samtaletekstar som didaktisk utfordring
14) Hildegunn Otnes: Digital tekstskaping - hva er målet? - Kompetansemål, delmål, vurderingskriterier, kjennetegn

Detailed information

  • Pages: 168
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215014197
  • Publication date: 25.02.2009
  • Book group: 215

Frøydis Hertzberg

Frøydis Hertzberg er professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har utgitt en rekke bøker, blant annet «Muntlige tekster i klasserommet» (med Sylvi Penne, 2008), de to bøkene om «Norske ungdommers skrivekompetanse» (2005, med Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen og Wenche Vagle), og «Muntlig norsk» (1999, bl.a. med Astrid Roe).
More about the author

Lars Sigfred Evensen

Lars Sigfred Evensen er professor emeritus i anvendt språkvitenskap ved Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM), NTNU. Hans faglige interesser spenner vidt, fra skriveundervisning og elevtekster til grunnlagsspørsmål i vitenskapsteori. Han har publisert bredt, både nasjonalt og internasjonalt. Evensen har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet» og er medforfatter i boka Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020). Blant bøkene kan nevnes Nordic Research in Text Linguistics and Discourse Analysis (1985), Den vet best hvor sko(l)en trykker (dr. avhandling, 1986), Ungdommers skrivekompetanse (2005) og Applied Linguistics: Towards a New Integration? (2013). Evensen var med i faggruppene som utviklet nasjonale skriveprøver (2005) og skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet (2006). Han var også blant lederne i arbeidet fram mot det nasjonale Skrivesenteret.
More about the author

Hildegunn Otnes

Hildegunn Otnes er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes fagfelt er digitale tekster, samtaleanalyse, grammatikkdidaktikk og skrivedidaktikk, og hun har skrevet mange artikler og bøker innenfor disse fagområdene. Otnes har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet» og er redaktør og medforfatter i boka Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020). Hennes doktoravhandling fra 2007 (Følge med og følge opp) omhandlet fenomenet lytting. Hun har dessuten vært medforfatter av flere bøker, blant annet Grammatikken i bruk (2004/2011/2020), Å være digital i alle fag (2009), Å invitere elever til skriving (2015), Å lære å skrive (2016) og Tekst i tid og rom (1999/2006/2017).
More about the author

Ove Kristian Haugaløkken

More about the author