Velg format

kr 599

Norsk helserett

2. utgave
Helseretten har utviklet seg til en omfattende og komplisert juridisk disiplin. Den berører nær sagt alle sider ved menneskelivet, fra fødsel til død. Det er neppe noe rettsområde som er så tett på menneskenes tilværelse, så nær livets drama og gleder. Helseretten har tette bånd til forvaltningsrett, strafferett og sosialrett. Boka viser helserettens mangfold og betydning, og drøfter mange vanskelige juridiske og etiske spørsmål.
Innledningsvis gis en fremstilling av helserettens historie, fra de første kongelige recesser og pestforordninger på 1600-tallet, og frem til de seneste reformforslag. Det finnes rettsregler som berører nesten alle viktige områder av menneskets eksistens; liv (retten til øyeblikkelig hjelp), svangerskap og fødsel (kvinnens fødselsrettigheter), barn og ungdom (barnekonvensjonens helserettigheter, pasientrettighetslovens barneregler), alderdom (retten til sykehjemsplass), smerte og død (retten til nødvendig behandling, eutanasi-reglene), kjærlighet og erotikk (bioteknologiloven og abortloven), frihet, angst og tvang (frihetsretten i menneskerettighetene, tvangsreglene i psykisk helsevernretten).

Mye tyder på at rettighetene på papiret alt for ofte er noe annet enn rettigheter i praksis. Avslutningsvis har boken et kapittel som heter «Rettsreglene - virker de» som setter søkelys på dette spørsmålet.

Boka har en egen nettside. Her vil det bli tatt inn viktige oppdateringer og korreksjoner i tilknytning til lov- og forskriftsendringer, samt ny praksis.

Informasjon om boka

  • Sider: 500
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215016306
  • Utgivelsesdato: 19.08.2011
  • Bokgruppe: 221

Lasse A. Warberg

Lasse Warberg er cand. jur. fra 1976, og arbeider som forsker ved Institutt for rettssosiologi og kriminologi, UiO. Han har arbeidet som jurist i Sosialdepartementet og Helsedirektoratet, og var sekretær for lovutvalg psykisk helsevern 1981-88. Jf NOU 1988:8
Mer informasjon om forfatteren