Velg format

På lager
kr 609

Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann

I Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann drøftes rettsgrunnlaget for private rettigheter til fiske i saltvann.

Hovedregelen er at saltvannsfiske er en allemannsrett, og at fisket er fritt for alle norske innbyggere. Men kan faktisk fiske ha vært utøvet på en slik måte at det har dannet grunnlag for privatrettslige rettigheter? Hva er i så fall det rettslige grunnlaget for slike rettigheter? Kan man benytte rettsinstitutter som alders tids bruk og lokal sedvanerett, gjennom analogier fra erverv av rettigheter på land?

Forfatteren drøfter
- det privatrettslige grunnlag for rett til fiske basert på eiendomsrett til grunn på land, såkalte strandfiskerettigheter, og
- hvorvidt det er hjemmel for privatrettslige fiskerettigheter basert på fiske i fjorder og helt kystnære farvann, såkalte hjemmefiskerettigheter.

Forskeren vil i denne boken finne drøftelser av et lite belyst rettsområde, samt analyser av velkjente tingsrettslige problemstillinger. Praktikeren vil finne drøftelser av både allmenne kriterier for erverv av rett, samt kriterier konkret knyttet til saltvannsfiskerettigheter belyst gjennom en rekke høyesterettsavgjørelser. Studenten vil finne supplement til den generelle tingsrettslitteraturen, og nærmere drøftelser av flere tingsrettslige problemstillinger. Personer som er opptatt av rett til fiske og sjøsamiske fiskerettigheter vil også ha nytte av boken.

SUSANN FUNDERUD SKOGVANG er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044316
  • Utgivelsesdato: 20.03.2020
  • Bokgruppe: 893

Susann Funderud Skogvang

Susann Funderud Skogvang (f. 1975) er lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Skogvang har vært stipendiat, førsteamanuensis og professor ved UiT og har også bakgrunn som advokat, utvalgssekretær og utreder i Høyesterett.
Mer informasjon om forfatteren