Velg format

kr 559

Rettsøkonomi for fornybare ressurser

Teori og empiri, med særlig vekt på forvaltning av fiskeressurser
Boken analyserer private og offentlige strategier i fiskeriøkonomien, det handlingsrom som eksisterer innenfor rettslige rammeverk, uformelle sosiale strukturer og knapphet på naturressurser.

I ombuds-, tjenestemenns og juristers rettsanvendelse er det behov for rettspolitiske vurderinger. Særlig gjelder dette i tvilstilfeller som ender i tvisteløsning. Denne boken forholder seg til økonomisk tenkning i juridiske slutninger, med særlig fokus på fordeling av fornybare ressurser. Problemene belyses gjennom empiriske analyser av sentrale utviklingstrekk i fiskerinæringen. Det omfattende statistiske materialet som presenteres i boken kan også være nyttig som referansepunkt for fremtidige analyser av enkeltsaker og utviklingstrekk i fiskeriene.

Boken øker forståelsen for hvordan næringer som høster av felles ressurser kan organiseres for å sikre bærekraftig og geografisk rettferdig allokering. Den inngår i en tradisjon med lovgivningspolitikk som er tydelig i anglo-amerikansk rett, men ikke i norsk rett. Boken bygger på at rettsøkonomi er et egnet middel til å analysere beslutningsprosesser og sammenhenger i politikken.

"Rettsøkonomi for fornybare ressurser" gjennomgår beslutninger i fiskerisektoren, og viser at politikk, som alt annet, er en vare som kan kjøpes, ofte med rettsstridige utfall som resultat. Denne «shoppingen» av løsninger rammer alle ledd i beslutningskjeden, og åpner for styringsaversjon hos folk flest. Boken foreslår mulige alternativer til dagens ordning som tar høyde for de defekter som dagens system synes å frembringe.

Informasjon om boka

  • Sider: 352
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215018812
  • Utgivelsesdato: 20.02.2012
  • Bokgruppe: 211

Peter Ørebech

Peter Ørebech (f. 1948) er professor i rettsvitenskap ved universitetet i Tromsø, og forskningsleder i Gruppe
for marin verdikjedeutvikling ved Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.
Mer informasjon om forfatteren

Torbjørn Trondsen

Torbjørn Trondsen (f. 1948) er dr. scient. i fiskerivitenskap og professor i fiskerimarkedsføring, Gruppe for marin
verdikjedeutvikling ved Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø
Mer informasjon om forfatteren