Hans Kristian Bjerke

Hans Kristian Bjerke

HANS KRISTIAN BJERKE (1944¿2007) var lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han var tidligere førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og herredsrettsdommer i Asker og Bærum herredsrett. Bjerke var blant annet formann i Straffelovrådet, Kildevernutvalget, Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker og Kontrollutvalget for hvitvasking av penger.