Velg format

På lager
kr 939

Aksjeklasser

Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser
Aksjeklasser innebærer et brudd med likhetsprinsippet i aksjeselskapsretten: at alle aksjer gir lik rett i selskapet. Bruken av aksjeklasser reiser en rekke teoretiske og praktiske problemstillinger.

I denne boken analyserer forfatteren regelverket knyttet til aksjeklasser i Norge, herunder hvilke begrensninger som finnes for aksjeeiernes bruk av aksjeklasser. Hovedvekten av reguleringene finnes i aksjelovgivningen, men verdipapirhandelloven, regelverk for utstedere på Oslo Børs og andre kilder har betydning for rettsstillingen til aksjeklasser under norsk rett. Boken inneholder blant annet vurderinger knyttet til rekkevidden av aksjeeiernes vedtektsfrihet, hvilke særskilte flertallskrav som gjelder for generalforsamlingen i selskaper som benytter aksjeklasser samt vurderinger knyttet til minoritetsvern og myndighetsmisbruk i slike selskaper.

I boken analyseres også de ulike hensynene som ligger bak aksjeeiernes bruk av aksjeklasser, og hvilke motstridende hensyn som gjør seg gjeldende ved vurderingen av om bruken skal tillates. Det diskuteres også om, og i hvilken utstrekning, lovgivningen bør inneholde restriksjoner for aksjeeiernes mulighet til å benytte aksjeklasser.

Informasjon om boka

  • Sider: 440
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215043326
  • Utgivelsesdato: 08.10.2020
  • Bokgruppe: 221

Erlend Eriksen Gjein

Erlend Eriksen Gjein ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2011 og jobber som advokat i advokatfirmaet Selmer. I perioden 2016-2019 var Gjein stipendiat ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO.
Mer informasjon om forfatteren