Velg format

kr 1 129

Barneloven

Kommentarutgave. 2. utgave
Barneloven regulerer rettslige sider av forholdet mellom barn og foreldre: hvem som er foreldre, foreldreansvar, samværsrett og underholdsplikt.
Første utgave av denne kommentarutgaven ble utgitt i 1982, kort tid etter at loven trådte i kraft. Siden er store deler av loven betydelig endret ved i alt 38 endringslover.

Den foreliggende annen utgave redegjør grundig for innholdet av hver enkelt paragraf etter disse endringene og ser lovens bestemmelser i sammenheng med annen lovgivning, særlig den nye tvisteloven.

Boken har rikholdige henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur. Forskriftene som er gitt etter barneloven, er tatt med i boken.

Målgruppe for boken er alle som får å gjøre med rettsspørsmål om barn og foreldre, og boken tar særlig sikte på å dekke domstolenes og advokatenes behov.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 864
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215003610
  • Utgivelsesdato: 09.12.2008
  • Bokgruppe: 221

Inge Lorange Backer

INGE LORANGE BACKER er professor emeritus ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Bak seg har han en bred akademisk karriere, hvor han i tillegg til sivilprosess særlig har arbeidet med forvaltningsrett, miljørett og lovgivningslære. Som ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling 1995‒2008 og leder for en rekke lovutredningsutvalg har Backer hatt innflytelse på rettsreglene som nye tider har fordret.
Mer informasjon om forfatteren