Velg format

På lager
kr 719

Bedriftens hemmelighet - og rettighet?

immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes
Mange bedrifter råder over kunnskap og informasjon som de ikke vil la andre utnytte: produktsammensetninger, fremstillingsmetoder, kunderegistre, markedsstrategier osv. Hemmelighold er en nødvendig del av mange bedrifters virksomhet.

Skal en bedrift lykkes med hemmelighold, må den sikre at ansatte og andre som trenger den aktuelle kunnskapen i sitt arbeid, holder den hemmelig og ikke utnytter den for egne formål. Her kommer "taushetserklæringer", "confidentiality agreements", karensklausuler osv. inn i bildet. Dette er eksempler på at kunnskap og informasjon gjøres til gjenstand for rettslig regulering. Regler som verner mot at andre utnytter informasjon som bedriftene vil holde hemmelig, finnes imidlertid også i lovverket og i domstolskapt "bakgrunnsrett".

Både straffeloven og markedsføringsloven har bestemmelser som på visse vilkår setter straff for å utnytte, og i noen tilfeller også å røpe, andres bedriftshemmeligheter. I tillegg kan "generalklausulen" i markedsføringsloven § 25, som forbyr handlinger som "strider mot god forretningsskikk", gi en viss "beskyttelse" av kunnskap og informasjon. Det samme gjør det man gjerne kaller den "ulovfestede lojalitetsplikt" i kontraktsforhold eller "troskapsplikt" i arbeidsforhold.
Dette komplekse regelbildet er temaet for den foreliggende boken fra 2010, som bygger på forfatterens doktoravhandling. Det er et vern i et krysningspunkt mellom mange rettsområder: immaterialretten eller "åndsretten", reglene om "illojal konkurranse", "alminnelig erstatningsrett", kontraktsrett og arbeidsrett.

Sagt om boken:
"Det er lett å slutte seg til bedømmelseskomiteens merknader om at forfatteren skriver lett og forståelig, og at drøftelsene av de enkelte problemstillingene er grundige, og med konklusjoner som er balanserte og godt funderte i det eksisterende rettskildematerialet."

"Boken er et helt nødvendig verktøy for alle som arbeider med spørsmål innenfor immaterialrett, konkurranserett, kontraktsrett og tilgrensende rettsområder. Jeg gratulerer forfatteren med et godt gjennomført nybrottsarbeid i norsk rett!"

Tore Lunde, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 04-05/10.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215054834
  • Utgivelsesdato: 15.03.2021
  • Bokgruppe: 893

Harald Irgens-Jensen

Harald Irgens-Jensen er professor ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han ble ph.d. i 2008 på en avhandling om vernet for forretningshemmeligheter og knowhow i norsk rett. Før han ble fast ansatt ved Universitetet i Oslo i 2014, var Irgens-Jensen advokat i advokatfirmaet Thommessen. Både som advokat og som vitenskapelig ansatt har Irgens-Jensen særlig arbeidet med markedsrett, immaterialrett og kontraktsrett. Irgens-Jensen er norsk redaktør for det nordiske immaterialrettstidsskriftet Nordiskt Immateriellt Rättsskydd og var redaktør for siste utgave av Knophs oversikt over Norges rett.
Mer informasjon om forfatteren