Choose format

In stock
NOK 309

Å falle mellom to stoler

Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole
Hva utfordrer samarbeidet mellom profesjonelle innenfor samme institusjon, på tvers av institusjoner og med foreldrene? Hva må til for å oppnå en samlet tidlig innsats for barn og unge i barnehage og skole?

Boken viser hvordan en kan oppnå en felles forståelse og komme frem til hensiktsmessige mål og tiltak. Det er viktig å sikre gode overganger i utdanningsløpet, og sammen må lærere og hjelpeapparat sikre at ingen faller utenfor. Det trengs grunnleggende kompetanse i alle samarbeidende ledd for å sikre at alle barn får utnyttet sitt utviklings- og læringspotensial i både barnehage og skole. Gode relasjoner mellom voksne og barn styrker barnets tillit og motivasjon for læring og utvikling.

Målgruppen for boken er masterstudenter i pedagogikk, spesialpedagogikk og utdanningsvitenskap, barnehage- og skoleledere, samt hjelpeapparatet.

Redaktørene Heidi Omdal og Ragnar Thygesen har med seg bidragsyterne David Lansing Cameron, Carla Chinga-Ramirez, Guy Howard Gilberts, Åse Haraldstad, Magnhild M. Høie, Maryann Jortveit, Øyvind Kvello, David Mitchell, Per Egil Mjaavatn, Heidun Oldervik, Ellen Saur, Anne Brita Thorød, Anne Dorthe Tveit og Elsa Westergård.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032696
  • Publication date: 01.06.2019
  • Book group: 893

Heidi Omdal

Heidi Omdal er professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Hun er utdannet førskolelærer og har doktorgrad i spesialpedagogikk på temaet «The silent child in the kindergarten, school and home: A qualitative observation and interview study of children with selective mutism in their natural environments». Forskningen, formidlingen og veiledningen er knyttet til inkludering av barn med spesielle behov i barnehage og skole, tidlig innsats, samspill og kommunikasjon, selektiv mutisme og utvikling av gode utviklings- og læringsmiljø gjennom teambygging og systemtenkning. Hun har i tillegg evaluert innovasjonsarbeid og ledet utviklingsarbeid i barnehage og skole.
More about the author

Ragnar Thygesen

Ragnar Thygesen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. Innenfor dette feltet har han særlig rettet oppmerksomheten mot lese- og skrivevansker, sosio-emosjonelle vansker, vurdering av grunnleggende ferdigheter, jus og spesialpedagogikk. Doktoravhandlingen hans omhandlet «Språknormkonflikt og skrivevansker». Han har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet». Han har publisert i en rekke tidsskrifter og antologier, blant annet i Transitions in the Field of Special Education. (2015), Inclusive Education in the New Millennium (2003) og Bedömning i svenskämnet (2015). Thygesen var med i faggruppene som arbeidet med å utvikle skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet og utviklet nasjonale skriveprøver.
More about the author