Choose format

In stock
NOK 729

Allmenn formuerett

Fleire rettar til same formuesgode. 2. utgåve
Emnet for boka er rettsreglane om forholdet mellom fleire rettar til same formuesgode (ofte omtala som "dynamisk tingsrett" eller "tredjepersonsvern").
Forfattaren legg hovudvekta på oversyn, omsyn og utsyn: Framstillinga gjev oversyn over reglane, set dei inn i ein vidare samanheng og viser kva omsyn reglane byggjer på. Utsyn til andre lands rett lettar forståinga av dei norske reglane og er dessutan praktisk nyttig på eit område der rettsforhold over landegrenser blir meir vanlege.

Detailed information

  • Pages: 384
  • Language: Nynorsk
  • ISBN: 9788215030272
  • Publication date: 27.04.2018
  • Book group: 211

Kåre Lilleholt

Kåre Lilleholt (f. 1952) er professor emeritus i rettsvitskap ved Universitetet i Oslo. Han har òg vore professor ved Universitetet i Bergen og ved Noregs Handelshøgskole, og praktisert som advokat. Lilleholt har gjeve ut mange juridiske bøker innan bustadrett, tingsrett og kontraktsrett.
More about the author