Choose format

In stock
NOK 479

Analyse i kvalitative studier

Den skrivende forskeren
Denne boka gir masterstudenter innblikk i hvordan skriving og bruk av ulike analyseredskaper bidrar i prosessen med å finne mønstre og sammenhenger i ulike typer datamateriale.
Boka belyser hvordan induktiv kvalitativ analyse ikke bare er en strukturert og systematisk prosess, men også en kreativ og intuitiv prosess med forskeren selv som det viktigste forskningsinstrumentet. Den besvarer flere av studentenes vanligste spørsmål:

* Hvordan skape mening ut av hundrevis av sider med tekst?
* Når jeg har transkribert alle intervjuer og observasjonsnotater og skrevet ut alle loggene, hva gjør jeg da?
- Hvordan begynner jeg kodingen og utviklingen av kategorier?
- Hvordan kan bruk av programvare støtte analyseprosessen?
- Hvilken betydning har skriving gjennom hele forskningsprosessen?

Forfatteren framhever at analyseprosessen starter før alle de hundrevis av sidene ligger på bordet og hvordan denne er påvirket av forskerens forforståelse, kreativitet og intuitive forståelse. Skrivingens betydning er vektlagt.

Boka er først og fremst skrevet for mastergradsstudenter i samfunnsvitenskapelige fag, men egner seg også godt for studenter som gjennomfører intervjustudier eller ulike typer nærstudier på andre områder, særlig innen fagdidaktikk. Med sin nære tilknytning til pedagogikk, og med eksempler herfra, vil den være særlig aktuell i ulike typer lærerutdanninger.

Vivi Nilssen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Som forsker har hun erfaring med ulike typer kvalitative studier. Hun har undervist i kvalitativ analyse og veiledet studenter på master og PhD-nivå. Hun har også utgitt boka Praksislæreren (2010).

«Nilssen bringer inn mange konkrete eksempler forå v ise i praksis hva hun beskriver teoretisk. Som helhet fungerer samspillet mellom presentasjon av teori, redegjørelse for og re fleksjon over egne erfaringer og konkrete eksempler som en demonstrasjon og levendegjøring av metode. Dette er en bok man blir klokere av.»
Ragnhild Fjellro, Forskerforum

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020471
  • Publication date: 10.12.2012
  • Book group: 215

Vivi Nilssen

Vivi Nilssen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Hun har lang erfaring som lærer og praksislærer, og har publisert flere artikler og bokkapitler med fokus på praksislærerrollen og veiledning i praksisfeltet.
More about the author