Choose format

In stock
NOK 679

Avhør av barn og særlig sårbare voksne i straffesaker

- Med særlig vekt på tilrettelagte avhør
Boken omhandler politiets avhør av barn og unge som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Den gir en innføring i straffeprosesslovens regler om tilrettelagte avhør av barn frem til fylte 16 år, i noen tilfelle også til 18 år. Lovens hovedformål er å tilrettelegge avhøret slik at barn skånes fra å måtte møte frem i retten hvis saken ender der.

Det samme regelverket gjelder avhør av psykisk utviklingshemmede og andre sårbare med funksjonshemminger som gjør dem ute av stand til å kommunisere i retten.
Boken er nyttig for alle aktører som er sentrale ved avhør av barn og særlig sårbare voksne, herunder politi, påtalemyndighet, forsvarer og bistandsadvokater.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215057422
  • Publication date: 30.05.2023
  • Book group: 221

Anne Lise Rønneberg

Anne Lise Rønneberg er tidligere dommer, først i Oslo byrett (nå tingrett) fra 1986 og deretter som dommer i Borgarting lagmannsrett 1995-2020. Hun har tidligere i samarbeid med psykolog Anne Poulsson utgitt «Barn som vitner - særlig om dommeravhør og observasjon» (Universitetsforlaget, 2000).
More about the author