Choose format

In stock
NOK 929

Barneloven

Kommentarutgave. 2. utgave

Detailed information

  • Pages: 864
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215003610
  • Publication date: 09.12.2008
  • Book group: 221
Barneloven regulerer rettslige sider av forholdet mellom barn og foreldre: hvem som er foreldre, foreldreansvar, samværsrett og underholdsplikt.
Første utgave av denne kommentarutgaven ble utgitt i 1982, kort tid etter at loven trådte i kraft. Siden er store deler av loven betydelig endret ved i alt 38 endringslover.

Den foreliggende annen utgave redegjør grundig for innholdet av hver enkelt paragraf etter disse endringene og ser lovens bestemmelser i sammenheng med annen lovgivning, særlig den nye tvisteloven.

Boken har rikholdige henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur. Forskriftene som er gitt etter barneloven, er tatt med i boken.

Målgruppe for boken er alle som får å gjøre med rettsspørsmål om barn og foreldre, og boken tar særlig sikte på å dekke domstolenes og advokatenes behov.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Inge Lorange Backer

Inge Lorange Backer var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1987 til 1995. I perioden 1995-2008 var han ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling. Siden november 2008 har han igjen arbeidet som professor ved Det juridiske fakultet i Oslo.
More about the author