Choose format

NOK 529

Begreper om og i samfunnet

Teori, empiri og analyse av begrepsforståelse og -læring i samfunnsfag
Grunnlaget for denne boken er en erkjennelse av at alle begreper om og i samfunnet gir rom for tolkning. Begreper er mangetydige, og meningsinnholdet i ett og samme begrep er avhengig av hvilke kontekster det brukes i, både i tid (fortid og samtid) og rom (ulike nasjonale, sosiale og politiske sammenhenger).

Antologien belyser tre overordnede spørsmål for fagfeltet:
- kjennetegn ved samfunnsfaglige begreper
- begrepsforståelse og samfunnsfaglig dannelse
- samfunnsfaglige begreper i tids- og romkontekster

Boken tar nye perspektiv på et tidligere mindre utforsket område i samfunnsfagdidaktikken, med utgangspunkt i historie og samfunnskunnskap, og gjør en form for grenseoppgang mellom hvilke tilnærminger disse to fagene har til begrepsanalyse fra hvert sitt utgangspunkt.

Antologiens forfattere er samfunnsfagdidaktikere fra både historie og samfunnsvitenskap i de tre skandinaviske landene. Metodologien i kapitlene er basert på læreplan- og lærebokanalyse, intervju med lærere og klasseromsobservasjon. Til sammen gir de et bredt bilde av begrepsanalysens betydning, eller mulige betydning, i samfunnsfaglig opplæring.

Boken henvender seg til lærerstudenter, lærerutdannere og forskere i samfunnsfagdidaktikk, men er også relevant for praktiserende samfunnsfaglærere.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215055572
  • Publication date: 15.01.2024
  • Book group: 214

Lise Kvande

Lise Kvande er dr.art. i historie og førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. Ho har vore med i fleire internasjonale forskingsprosjekt og er forfattar (i lag med Nils Naastad) av læreboka Hva skal vi med historie? Historiedidaktikk i teori og praksis.
More about the author

Hans Olofsson

Hans Olofsson är fil. dr. i historia och affilierad forskare vid Centrum för samhällsvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet. Han är styrelsemedlem av Historielärarnas förening och har en mångårig erfarenhet som högstadielärare, lärarutbildare och läromedelsförfattare.
More about the author