Choose format

In stock
NOK 499

Begripe med kroppen

Barns erfaringer som grunnlag for all læring
Boka formidler et helhetlig syn på små barns læring og viser hvilken betydning kropp, følelser og forestillingsevner har for læring.
Forfatteren gir en rekke eksempler på hvordan barn lærer når de undersøker ulike materialer og leker sammen med andre. Eksemplene er hentet fra forfatterens doktorgradsstudie, hvor hun forsket med 3-5 år gamle barn på deres læringsprosesser. Eksemplene synliggjør hvordan barns unike kombinasjoner av personlige erfaringer bidrar til at de opplever egen kunnskapsutvikling som meningsfull og ser seg selv som en verdifull person for fellesskapet.

Boka bygger på ny internasjonal og tverrfaglig forskning om kroppens forutsetninger for læring. Gjennom konkrete eksempler viser forfatteren hvordan barn lærer av egne erfaringer og hvordan denne læringsformen er avhengig av de voksnes respekt og anerkjennelse; hvis de voksne rundt barnet ikke forstår og fullt ut anerkjenner barns kompetanser, vil disse kompetansene gå tapt. Det dreier seg om kompetanser som oppmerksomhet, fantasievner og problemløsningsevner som har nære forbindelser med mestring, motivasjon til læring og opplevelse av å ha et meningsfullt liv.

Dagens internasjonale utdanningstrender prioriterer de typer kunnskaper som av kortsiktige økonomiske grunner antas å være mest viktige. Dette skjeve fokuset undertrykker et helhetlig læringssyn og ødelegger grunnleggende kompetanser som er nødvendige for at mennesker skal klare seg i en verden i stadig endring. Disse kompetansene er ennå intakte hos små barn og kan reddes hvis barnehagelærere, og andre som omgås barna, er villige til å revurdere sine holdninger og støtte barns helhetlige læringsprosesser.

Boka retter seg inn mot to av kunnskapsområdene i den nye barnehagelærerutdanningen: Barns utvikling, lek og læring, samt Kunst, kultur og kreativitet. Den inviterer til kritisk refleksjon om egne holdninger og roller. Boka er også nyttig for profesjonsutøvere i barnehagen, lærere i grunnskolen, foreldre, politikere og alle andre som er opptatt av utdanning og barn.

Biljana C. Fredriksen er førsteamanuensis i kunst og håndverk ved Universitetet i sørøst Norge. Hun har de siste 20 årene arbeidet med undervisning og forskning ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap, med særlig tilknytning til barnehagelærerutdanningen.

Detailed information

  • Pages: 336
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215021010
  • Publication date: 27.09.2013
  • Book group: 215

Biljana C. Fredriksen

Biljana C. Fredriksen er professor i kunst og håndverk ved Universitetet i Sørøst Norge. Hun har de siste 20 årene arbeidet med undervisning og forskning ved Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap, med særlig tilknytning til barnehagelærerutdanningen.
Fredriksen har siden sitt doktorgradsarbeid som omhandlet barns læring gjennom lek med materialer, fordypet sin forskningsfokus mot skapende lek med naturmaterialer og barns samspill med naturen. Fredriksen har publisert en rekke artikler, bokkapitler og populærvitenskapelige artikler på engelsk og norsk om, blant annet, erfarings-basert læring, kvalitativ estetikk-basert forskning og barnehagelærerens roller.
More about the author