Choose format

In stock
NOK 459

Brukermedvirkning

Likeverd og anerkjennelse
Brukermedvikning - likeverd og anerkjennelse er skrevet på bakgrunn av et femårig samarbeid i HUSK mellom brukere, forskere, studenter, lærere og praktikere i sosialtjeneste/NAV. De ulike bidragene belyser erfaring med brukermedvirkning fra ulike ståsteder og gir nye innfallsvinkler til hvordan brukermedvirkning kan forstås.
I møtet mellom bruker og profesjonell hjelper står opplevelse av likeverd og anerkjennelse sentralt. Boka gir innsikt i hvordan mennesker møter hverandre og deltar innenfor den organiseringen av tjenestene som vi har i dag.

Sentrale temaer som blir løftet frem:
- ressursfokus og problemfokus
- anerkjennelse og krenkelse
- produktiv makt og krenkende makt
- erfaringskunnskap fra forsøk med ulike samarbeidsarenaer
- brukerrepresentasjon

Målgruppen for boken er forskere fra utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer, ansatte og medforskere i praksisfeltet, studenter ved sosialarbeiderutdanninger og andre velferdsutdanninger, samt brukere og brukerorganisasjoner.

HUSK er en forkortelse for Høgskole- og universitetssosialkontor og har vært et femårig forsøk fra 2006-2011 for å utvikle nye, forpliktende og likeverdige samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten/NAV. Arbeids- og velferdsdirektoratet har finansiert prosjektet og har hatt det overordnede ansvaret for HUSK.

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215018898
  • Publication date: 04.05.2012
  • Book group: 213

Inger Marii Tronvoll

More about the author

Anne Grete Jenssen

More about the author