Choose format

In stock
NOK 629

Diskriminerings- og likestillingsrett

Detailed information

  • Pages: 432
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012629
  • Publication date: 10.10.2008
  • Book group: 221
Denne boken gir en innføring i diskriminerings- og likestillingsrett, som er en ny personrettet disiplin. Enkeltindividenes rett til ikke-diskriminering og likebehandling uavhengig av kjønn, rase, etnisitet, alder eller funksjonsevne er hovedtema. Grunnbegrepene direkte, indirekte og strukturell diskriminering utvikles på tvers av fagområder som menneskeretten, EØS retten, kvinneretten, arbeidsretten, velferdsretten, m.m. Hensikten er å gi individets diskrimineringsvern en mer sentral plass i juridisk forskning, undervising og praksis.


Forfatterne er forskere og praktikere innenfor ulike diskrimineringsrettslige delområder. Som forskere, offentlige utredere og håndhevere av diskrimineringsvernet utgjør de Norges fremste eksperter på området. Gjennom forfatternes ulike rettsteoretiske og rettspolitiske ståsteder gir diskrimineringsretten et konkret inntak til den generelle rettsvitenskapelige diskusjon om rettens internasjonalisering. I bokens del I del tas generelle fellestrekk ved den diskrimineringsrettslige beskyttelse av ulike grupper og ulike rettigheter opp til behandling. Del II gir innføring i diskrimineringsvernets innhold i arbeidsliv og utdanning med fokus på kjønn, tro og livssyn og fagforeningstilknytning. De individklagebaserte og kollektive proaktive virkemidler, som skal sikre at diskrimineringsvernet etterleves, behandles i i del III.

Kirsten Ketscher

Kirsten Ketscher er professor i sosialrett ved Københavns universitet og professor II i kvinnerett ved Universitetet i Oslo. Hun har fokus på skjæringsfeltet mellom sosialrett, arbeidsrett, EØS-rett og diskrimineringsrett.
More about the author