Choose format

In stock
NOK 2 219

Domstolloven

Kommentarutgave, 2. utgave
Andre utgave av Anders Bøhns kommentar til domstolloven inneholder grundig omtale av hver enkelt bestemmelse og omfattende henvisninger til rettspraksis og forarbeider.
Sentrale emner er reglene om habilitet, frister, forkynnelser, rettergangsansvar, organisering av advokatvirksomhet og disiplinærordning for dommere. Boken har et detaljert stikkordregister, et domsregister og et fullstendig lovregister.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 1136
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215014937
  • Publication date: 22.02.2013
  • Book group: 221

Anders Bøhn

ANDERS BØHN er født i 1948 og tok juridisk embetseksamen i 1974. Han har arbeidet i Justisdepartementet, som dommerfullmektig, ved NSBs juridiske kontor, som juridisk sekretær (utreder) i Høyesterett og som privatpraktiserende advokat. Han har siden 1988 vært dommer i Borgarting lagmannsrett, fra 2009 som lagmann.
More about the author