Choose format

In stock
NOK 449

Dybdelæring i naturfag

Detailed information

  • Pages: 328
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028118
  • Publication date: 04.07.2019
  • Book group: 219
Hvordan kan naturfaglæreren skape interesse for naturfaget hos elevene og legge til rette for at de utvikler sin fagforståelse og evne til å anvende det de har lært? Skolens naturfagundervisning har blitt karakterisert som en mil bred og en tomme dyp, men anbefalingen nå er å konsentrere undervisningen rundt dybdelæring i noen sentrale og grunnleggende byggesteiner i faget. Hva betyr dette i praksis?

I «Dybdelæring i naturfag» viser forfatterne hva dybdelæring er, og de presenterer ny forskning på hvordan man kan legge opp undervisningen for å fremme god progresjon i faglig forståelse, kunnskaper og ferdigheter. Dybdelæring er gjennomgående i alle kapitlene og sees i sammenheng med fagdidaktiske tema som valg av kjerneelementer i faget, utforskende undervisning, bruk av modeller, ulike læringsarenaer og grunnleggende ferdigheter.

Boka er skrevet for lærere, lærerutdannere og lærerstudenter som vil utvikle og forbedre skolens naturfagundervisning.

Liv Oddrun Voll

Liv Oddrun Voll er førstelektor ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun er cand.scient i fysikk, underviser, arbeider med utvikling og forskning innen naturfag- og teknologididaktikk og har ledet arbeidet med Skaperskolen.
More about the author

Anne Bergliot Øyehaug

Anne Bergliot Øyehaug er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsinteresser er utforskende arbeidsmåter i naturfag, og dybdelæring og progresjon i elevers fysikk- og kjemiforståelse. For tiden er hun prosjektleder i et internasjonalt forskningsprosjekt som studerer inkludering i flerspråklige naturfagklasserom.
More about the author

Anne Holt

Anne Holt er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Der underviser hun naturfag på grunnskolelærerutdanningen. Hennes forskningsinteresser er læringspotensialet i kreative arbeidsmåter i naturfag og dybdelæring og progresjon i elevers fysikk- og kjemiforståelse. For tiden er hun med i et internasjonalt forskningsprosjekt som studerer inkludering i flerspråklige naturfagklasserom.
More about the author