Choose format

In stock
NOK 1 349

Fusjon og fisjon av selskaper

2. utgave
Fusjon og fisjon av selskaper behandler selskaps-, skatte- og regnskapsrettslige regler ved sammenslåing og deling av selskaper. Boken behandler også særreglene om fusjon og fisjon av finansforetak, verdipapirfond og samvirkeforetak samt stiftelse av SE-selskap og SCE-foretak ved fusjon og grenseoverskridende fusjoner og fisjoner. Videre redegjør den for de konsekvenser fusjon og fisjon kan ha både for overdragende og overtakende selskaps medkontrahenter.

Sentralt i fremstillingen står redegjørelsen for de vilkår som gjelder for at en fusjon eller fisjon skal kunne gjennomføres uten å utløse umiddelbare skatte-konsekvenser. Risikoen for å bli rammet av lovfestede omgåelsesregler, også med skatteplikt som konsekvens, drøftes inngående. Det samme gjelder de avgiftsmessige fallgruver som foreligger. Også formuesskattekonsekvenser av fusjon og fisjon behandles.

Boken har også en oversikt over reglene som regulerer formelle overføringer i real- og løsøreregistre, reglene om forkjøpsrett til aksjer, konsesjon og konkurranseregulering samt verdipapir-, arbeids- og pensjonsrettslige regler av betydning ved fusjon og fisjon.

Boken henvender seg til advokater, revisorer og ansatte i skatteforvaltningen. Den vil også være til nytte for selskaper som involveres i fusjons- og fisjonsprosesser, og for universitets- og høyskolestudenter.

Detailed information

  • Pages: 752
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215064383
  • Publication date: 23.10.2023
  • Book group: 221

Anders Harald Liland

Anders H. Liland er advokat og partner i KPMG Law Advokatfirma AS. Han har bred erfaring fra advokat- og rådgivningsvirksomhet i over 25 år, og har opparbeidet seg en betydelig spisskompetanse. Han var medlem av arbeidsgruppen bak NOU 1989: 14 Bedrifts- og kapitalbeskatningen: en skisse til reform, som la grunnlaget for den store skattereformen i 1992.

Liland utgav i 1992 boken Fusjon av selskaper. Han var i 2002 medforfatter av boken Fusjon og fisjon, og samme år medredaktør og medforfatter av boken Internasjonal skattehåndbok. Han har også skrevet en rekke fagartikler i tidsskriftene Skatterett og Revisjon og regnskap.
More about the author