Choose format

In stock
NOK 399

Grunnleggende juridisk metode

En introduksjon til rett og rettstenkning, 3. utgave

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215020808
  • Publication date: 29.10.2012
  • Book group: 211
Grunnleggende juridisk metode gir en lettfattelig plattform for å kunne oppdage og forstå hvordan rett og rettstenkning arter seg, uansett hvilke deler av rettssystemet en skal beskjeftige seg med.
Boken retter seg til studenter i universitets- og høyskolesektoren som tar et juridisk studieemne, enten det er forvaltningsrett, arbeidsrett, helserett eller et annet juridisk studieemne. Den retter seg også til praktikere som i arbeidssammenheng setter seg inn i juridiske problemstillinger uten å være jurist.

Viktige skillelinjer blir forklart, som:
- Hva lov og rett er, til forskjell fra moralnormer, sosiale eller politiske normer
- Hva som er forskjellen på rett og atferd, rett og makt, rett og tvang, og hvilke forbindelser det er mellom disse fenomenene
- Hvordan rettsregler er bygd opp og henger sammen
- Forskjellen på å anvende rettsregler og å utøve skjønn

Hoveddelen av boka handler om rettskildelæren. Der belyses spørsmål som:
- Hvorfor det ikke rekker kun å lese selve lovteksten
- Hvilke andre argumentasjonskilder en må innom
- Hvordan lovtekst og andre argumentasjonskilder må tolkes
- Fremgangsmåten når tolkingsargumenter trekker i hver sin retning
- Forholdet mellom å ta en lov på ordet, og å tolke lovteksten innskrenkende, utvidende, analogisk eller antitetisk
- Hvordan rettsregler må avstemmes mot hverandre

Boka er oppdatert september 2012 med lovendringer og med ny rettskildelitteratur.

Erik Magnus Boe

Erik Magnus Boe er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet i Oslo (fra 1986). Han er dr.juris (fra 1980) og hadde fagansvaret i forvaltningsrett frem til 2013. Boe har lang erfaring i å undervise på universitets- og høyskolenivå, for jurister, for saksbehandler og for andre som bruker rettsregler i sitt daglige virke. Han ble tildelt Tano Aschehougs fagbokpris for Innføring i juss i 1996.
More about the author