Choose format

NOK 529

Handlingsrom i utdanningsprofesjoner

I denne boken ser vi på handlingsrom innenfor skole, barnehage og høyere utdanning. Gjennom å utforske ulike handlingsrom diskuteres balansen mellom styring og ledelse, mellom tillit og kontroll og nye muligheter for profesjonelt ansvar. Det settes søkelys på hvordan faglig autonomi, myndighet og handlingsrom er satt under press fra politisk styring og kontroll.
Forfatterne problematiseres hvordan lederrollen er omskrevet til i hovedsak å gjelde administrative og økonomiske forhold. Her ses det blant annet på hvordan dagens markeds- og konkurranseorienterte ledelses- og styringsdiskurs har bidratt til en for ensidig forståelse av ledelse og styring. Ved å undersøke hvordan styring og ledelse kan fremme ansvarlighet og tillit framfor kontroll og konkurranse, drøfter forfatterne hvordan spenningene mellom ledelse og styring kan settes i spill på nye måter og skape nye muligheter for handlingsrom og kvalitet i profesjonsutøvelsen.
Bokens målgruppe er studenter, lærere, forskere og profesjonsutøvere i barnehage, skole og høyere utdanning.
Redaktører for boken er Mattias Øhra og Kristin Rydjord Tholin.
Øvrige bidragsytere er Pernille Jansen Berg, Halvor Bjørnsrud, Trond Frigstad, Liv Gjems, Hilde Therese Løvig-Larsen, Reidun Larsen, Ingvild Østvedt Moen, Grete Nesset og Svend Nilsen.

Detailed information

  • Pages: 162
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215059808
  • Publication date: 09.06.2023
  • Book group: 225

Mattias Øhra

Mattias Øhra er universitetslektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forskningsinteresser er profesjonsutvikling og didaktikk, ungdom, utdanningssosiologi, sosiale medier, organisasjonslæring og ledelse. Siste publisering er knyttet til universitetspedagogikk (Øhra & Tholin, 2019).
More about the author

Kristin R. Tholin

Kristin Rydjord Tholin er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Interessefelt er pedagogisk ledelse, omsorg og profesjonsetikk for barnehagelærere. Tholin har publisert artikler innen utdanningsforskning og skrevet bøker rettet mot barnehagelærerprofesjonen og utdanningen.
More about the author