Choose format

In stock
NOK 799

Innføring i arbeidsrett

Den individuelle del, 4. utgave
ARBEIDSRETT er et rettsområde som berører de fleste i et moderne samfunn. Denne boken gir en praktisk og oversiktlig fremstilling av forholdet mellom partene i et arbeidsforhold - arbeidsgiver og arbeidstaker. Den behandler forholdet mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker, men går i liten grad inn på de tariffrettslige sider.
Blant de emner som tas opp, er:
- hvordan arbeidsavtaler inngås, herunder valg mellom søkere til stillinger i privat og offentlig tjeneste og reglene om fast og midlertidig tilsetting
- rett og plikt i arbeidsforhold, herunder arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers troskapsplikt, samt de ulike regler om arbeidslønn, arbeidsmiljø og arbeidstid/ferie
- opphør av arbeidsforhold, særlig arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse og avskjed, samt permittering i arbeidsforhold.

Denne fjerde utgaven er oppdatert med lovstoff og rettspraksis som er kommet til siden forrige utgave. Dette gjelder særlig innenfor diskrimineringsretten der vi nå har fått et helt sett av lover som dekker ulike former for diskriminering i arbeidslivet.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 352
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024318
  • Publication date: 10.09.2015
  • Book group: 211

Arne Fanebust

Arne Fanebust (f. 1948) er dr. juris og ekstraordinær lagdommer i Gulating lagmannsrett. Han har vært amanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, sorenskriver i Nordhordland, justitiarius i Bergen byrett og førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Han har tidligere utgitt "Tjenestemannsrett" (1987) og doktoravhandlingen "Oppsigelse i arbeidsforhold" (5. utgave 2017), Innføring i arbeidsrett (4. utgave 2015) og Offentlig arbeidsrett (2018).
More about the author