Choose format

In stock
NOK 599

Juss for skoleledere

2.utgave
I en mangfoldig, interessant og krevende skolehverdag trenger skoleledere god kunnskap om lover, forskrifter, rundskriv og tariffavtaler.
Skoleledernes hverdag er mangfoldig, interessant og krevende. Mye av det arbeidet som utføres, krever god kunnskap om lover, forskrifter, rundskriv og tariffavtaler. Boken er først og fremst skrevet for skoleledere og skoleeiere, men også jurister/advokater med utdanningsrett som arbeidsfelt, tillitsvalgte og foreldre med barn i skolen vil kunne ha nytte av boken.

Forfatterne gjennomgår aktuelle lover og forskrifter innenfor skolejussen og belyser disse med eksempler og rettspraksis. Boken inneholder mange praktiske vedlegg, blant annet forhåndsvarsel og vedtak om bortvisning, taushetserklæring, mal for aktivitetsplan etter opplæringslova kapittel 9A mv.
I denne reviderte utgaven av Juss for skoleledere er det foretatt forholdsvis omfattende forandringer som følge av lovendringer på en rekke områder. Det er blant annet tatt inn et nytt kapittel om likestilling og diskriminering, og det er gjort større endringer i kapitlene om anskaffelser, åndsverk og personvern. Lovendringene i opplæringslova kapittel 9A om elevenes skolemiljø er også grundig behandlet.

Boken er skrevet av jurister i Utdanningsetaten i Oslo kommune og bygger på forfatternes erfaringer som rådgivere for skoleledere og som representanter for skoleeier. Flere av forfatterne har bakgrunn som advokat, og alle har enten vært eller er ansatt i Utdanningsetaten. Herdis Garmann Eriksen, tidligere personaldirektør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, er medforfatter og redigerte førsteutgaven av boken. Astrid M. Svele, assisterende HR-direktør/leder av juridisk seksjon i Utdanningsetaten i Oslo kommune, er medforfatter og har redigert andreutgaven. Øvrige medforfattere er tidligere eller nåværende juridiske rådgivere i Utdanningsetaten i Oslo kommune: Hilde Driscoll, Irene Helmen, Ragnhild Holm, Irene Jensen, Anette Kopp, Astrid Minutella Moe, Kristin Moe Monsrud og Åshild Eikenes Sjøli.

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215028187
  • Publication date: 07.02.2018
  • Book group: 215

Astrid M. Svele

More about the author