Choose format

In stock
NOK 439

Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian Nynorsk
  • ISBN: 9788215018669
  • Publication date: 11.03.2013
  • Book group: 213
Kva slags betydning utgjer kjønn i sosialt arbeid? Og kva slags konsekvensar får dette i praksis?
Skiljet mellom menn og kvinner er både enkelt og komplisert på same tid, og vi veit ikkje alltid når det er viktig eller uviktig. Ville eg som sosialarbeidar handle annleis om eg plutseleg oppdaga at den personen eg står overfor har et anna kjønn enn eg forventa? Å vere oppteken av kjønn er å vere oppteken av menneskeverd, fordi diskriminering på grunn av kjønn strir mot prinsippet om å behandle alle menneske som likeverdige.

Denne boka presenterer kjønn som fenomen og teori, og spenningar mellom offentleg og privat ansvarsområde. Her diskuteras blant anna interseksjonalitet, praksisteoriar og sosialarbeidarprofesjonen . Forfattaren hentar eksempel frå vald i nære relasjonar, arbeidsdeling i familien og sosialt arbeid innafor velferdsstaten.

Boka er skriven for praktikarar, studentar, forskarar og undervisarar innafor sosialt arbeid og for alle som er interessert i å forstå korleis kjønn kan arte seg i ulike kvardagsliv.

Siv Oltedal

Siv Oltedal er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger, fakultet for samfunnsvitenskap. (Foto: Høgskolen i Bodø)
More about the author