Choose format

In stock
NOK 979

Klientens rett til konfidensiell rettslig bistand

I hvilken grad gir Grunnloven og menneskerettighetene borgerne en rett til konfidensiell rettslig bistand og et vern av advokat-klient-forholdet?

I boken søker forfatteren å besvare dette spørsmålet. Som ledd i drøftelsen behandles også det primærrettslige EU- og EØS-rettslige vernet av advokat-klient-konfidensialiteten.

Forfatteren drøfter inngående begrunnelsen for retten til konfidensiell rettslig bistand, hva og hvem som beskyttes mot inngrep, og kravene som oppstilles der det gjøres inngrep i advokat-klient-forholdet. Vernet sammenliknes på tvers av regelsettene.

Forfatteren behandler først og fremst de overordnede rettsnormene, men drøfter i tillegg om to sider av dagens straffeprosessuelle regulering (reguleringen av håndteringen av opplysninger innhentet ved kommunikasjonskontroll og ransaking og beslag av datamengder) innfrir de konstitusjonelle og menneskerettslige kravene.

Det reises spørsmål om terminologien på rettsområdet bør revurderes.

Boken er basert på forfatterens doktoravhandling avlagt ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Detailed information

  • Pages: 544
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215070896
  • Publication date: 22.12.2023
  • Book group: 221

Johannes Lundeby Mella

More about the author