Choose format

In stock
NOK 519

Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

transkulturell forståelse, veiledning og behandling
Når en skal veilede eller behandle familier som tilhører en annen kultur enn majoritetskulturen er det nødvendig med kulturkompetanse og kultursensitivitet. Det danner grunnlaget når Cecilie Javo presenterer teoretiske forståelser og praktiske framgangsmåter i arbeidet med barn med atferdsproblemer og deres familier.
Den første delen av boka gir nødvendig bakgrunnskunnskap om kultur og etnisitet, om barneoppdragelse i ulike kulturer og om atferdsproblemer hos barn sett i et kulturelt perspektiv. Sammenhengen mellom kultur, barneoppdragelse og atferdsproblemer omhandles særskilt.

Den andre delen av boka beskriver hvordan fagfolk kan arbeide mer kultursensitivt med atferdsproblemer hos barn i etniske minoritetsfamilier. I tillegg drøftes behovet for kulturelt tilpassete psykiske helsetjenester og hvordan drive forebyggende arbeid blant minoriteter.

Forfatteren henvender seg til studenter og profesjonelle som i bachelorutdanning eller i ulike videre- og etterutdanninger i helse-, sosial- og skolesektoren vil utvikle sin kulturkompetanse i arbeid med atferdsvanskelige barn som kommer fra etniske minoriteter, inkludert samiske barn og barn av ikke-vestlige innvandrere/flyktninger.
_________

«Denne boken er blitt et lite prakteksemplar på hvordan skrive en forsknings- og erfaringsbasert bok. (...) Boken fyller absolutt et tomrom når det gjelder litteratur om hvordan man i praksis kan utføre kultursensitivt arbeid i Norge.»
Melanie Ekholdt Huynh i Tidsskrift for Den norske legeforening

«Alt i alt en meget god og relevant innføringsbok for alle fagfolk som vil øke sin forståelse og ferdigheter i arbeid med barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.» Frode Kavli i Metaforum

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215016160
  • Publication date: 06.09.2010
  • Book group: 213

Cecilie Jávo

Cecilie Jávo er barnepsykiater og dr.med. Hun arbeider som overlege ved Samisk nasjonalt kompetansesenter- psykisk helsevern (SANKS), avdeling for barn og unge i Karasjok og har vært en sterk drivkraft i oppbyggingen av denne institusjonen fra starten av.
More about the author