Choose format

In stock
NOK 389

Kulturskolen

Fritidsarena og kulturpolitisk mikrokosmos
Hvilke muligheter har kulturskolen til å lykkes med sitt samfunnsoppdrag - å være både en fritidsarena og gi opplæring i kunst- og kulturfag?

Kulturskolen står i dag overfor grunnleggende utfordringer knyttet til spørsmål om hva den skal være, og hvem den skal være for. Forfatterne løfter fram kulturskolen som en arena for samtidas mest aktuelle kulturpolitiske anliggender: deltagelse og tilgang til kultur, kulturuttrykk og institusjoners legitimitet, mangfold, popularitet og status, styring og profesjonalisering. De argumenterer dermed for at kulturskolen kan ses og analyseres som et kulturpolitisk mikrokosmos.

Spørsmålene som diskuteres i boka må også ses i lys av at kulturskolen er i en brytningstid. Nye tilbud, kunstformer og virkeområder fører til endrede oppfatninger om hva som er kulturskolens sjel. I hvilken grad skal barn og unges egne interesser og ny teknologi prege kulturskolen? Hvordan kan kulturskolen fylle sin samfunnsrolle på veien mot et mer bærekraftig samfunn? Hvordan kan kulturskolene jobbe med mangfold i framtida?

Boka retter seg mot studenter, forskere og kulturarbeidere med interesse for barn og unges fritid og fellesskap, kulturpolitikk generelt, og kulturskolen spesielt.

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215045931
  • Publication date: 17.06.2024
  • Book group: 215