Choose format

In stock
NOK 309

Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag

Her får du råd og tips for gjennomføring av kvalitativ metasyntese.

Kvalitativ metasyntese er en forskningsmetode for systematisk oversikt, syntese og bærekraftig gjenbruk av kvalitative primærstudier. Forfatteren presenterer prinsipper og fremgangsmåter for metasyntese som kvalitativ metode, slik at leseren selv kan vurdere om dette er en egnet strategi for den aktuelle problemstillingen. Metoden har mange likhetstrekk med systematiske oversikter, en form for kunnskapsgjennomgang som er utviklet av EBM-tradisjonen. Samtidig utfordrer kvalitativ metasyntese på mange måter EBM-tradisjonens kunnskapsgrunnlag.

Boken er skrevet for studenter på høyere nivå og for forskere innenfor medisin og helsefag.

«Entusiastisk om kvalitativ metasyntese»
Tidsskrift for Den norske Legeforening

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215039718
  • Publication date: 22.11.2019
  • Book group: 893

Kirsti Malterud

Kirsti Malterud (f. 1949) er seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og professor i allmennmedisin. Hennes forskning bygger på erfaringer og spørsmål fra mange års allmennmedisinsk erfaring og omhandler især pasientperspektiver og samhandlingsaspekter ved kronisk sykdom og marginalitet. Malterud har publisert et stort antall teoretiske og empiriske bidrag som har bidratt til å gjøre kvalitative forskningsmetoder kjent og anerkjent i nordisk og internasjonal sammenheng.
More about the author