Choose format

NOK 489

Kvalitetslæring i høyere utdanning

Innføring i problem- og praksisbasert didaktikk
Læring er kontekstavhengig, og kvalitetslæring utvikles best når studentene deltar aktivt i gode undervisningsprogrammer og utfordrende læringsmiljøer. Studentaktive metoder, studentsentrerte læreplaner og eksamensformer, samt studentevaluering av undervisningen er nøkkelmomenter i Kvalitetsreformens pedagogiske budskap.
Boken gir en grundig innføring i disse forholdene og drøfter ulike metoder og strategier i lys av nyere læringsforskning og didaktisk teori, med særlig vekt på problembasert læring, casemetodikk og prosjektorganisert undervisning. Forfatteren legger vekt på å vise hvordan problem- og praksisbaserte modeller bygger på og integrerer så vel nyere som velprøvde lærings- og undervisningsprinsipper. Det fokuseres på pedagogiske perspektiver, prinsipper og strategier som bidrar til en undervisningspraksis som stimulerer og støtter studenters og elevers læreprosesser i retning av kvalitetslæring.

Kvalitetslæring er skrevet både som en innføringsbok og som en bruksbok, en praktisk veileder i undervisningsarbeidet. Boka er i utgangspunktet skrevet for lærere i høgere utdanning, men den er like aktuell for lærere som underviser ungdom, og for voksne i andre sammenhenger, for eksempel i videregående skole. Som innføringsbok henvender Kvalitetslæring seg også til lærerstudenter og pedagogikkstudenter på bachelor- og masternivå og til andre som kvalifiserer seg til pedagogisk arbeid i vid forstand.

Roar C. Pettersen er førstelektor i høgskolepedagogikk ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag. Han er også knyttet til høgskolens Program for undervisning, læring og studiekvalitet (PULS).

Detailed information

  • Pages: 368
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215005577
  • Publication date: 05.07.2005
  • Book group: 213

Roar C. Pettersen

Roar C. Pettersen er dosent emeritus ved Pedagogisk utviklings og læringssenter (PULS), Høgskolen i Østfold. Han har tidligere gitt ut bøker på Universitetsforlaget der hovedtema har vært problembasert læring, kvalitetslæring i høgere utdanning og veiledning i praksis.
More about the author