Choose format

In stock
NOK 539

Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov
Boka setter fokus på sentrale utfordringer i tilpasset opplæring og spesialundervisning, knyttet til viktige samspillsfaktorer innenfor feltet.
Boka tar utgangspunkt i prinsippet om tilpasset opplæring og belyser samspillet med spesialundervisning. Innledningsvis behandles forholdet mellom barns oppvekst og deres læring og utvikling i skolen. Boka belyser samspillet mellom nasjonale læreplaner og individuelle forutsetninger som grunnlag for kvalitetsutvikling. Den behandler elevsamtalen og dens betydning for tilpasset opplæring.

Forfatterne framhever at kvalitetsutvikling dreier seg om å utvikle systemer som legger til rette for individets læring og utvikling, og andre sentrale temaer er organisasjonsteori som ledd i skoleutvikling, praksisnær etter- og videreutdanning, bevisstgjøring av læreres tause kunnskap i spesialpedagogisk profesjonsutdanning og samspillet mellom forskere og praktikere i kvalitetsutvikling av opplæringen. Boka belyser også samspillet mellom teori, forskning og praksis. Til slutt pekes det på viktige utfordringer i arbeidet med kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Boka henvender seg til studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk og lærerutdanning, ansatte i skoleverket, foreldre og skolepolitikere.

Boka er redigert av Jorun Buli-Holmberg og Sven Nilsen. Øvrige bidragsytere er Edvard Befring, Halvor Bjørnsrud, Per Dalin, Jarle Sjøvoll, Kjell Skogen og Reidun Tangen.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215015828
  • Publication date: 28.04.2010
  • Book group: 215

Jorun Buli-Holmberg

JORUN BULI-HOLMBERG er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes fagområder er atferdsvansker, overgangsproblematikk, tilpasset og inkluderende opplæring og innovasjonsarbeid i skolen. Hun har tidligere erfaring fra spesialpedagogisk arbeid på ulike opplæringsnivåer og arenaer og fra deltakelse i og koordinering av nasjonale og internasjonale studieprogrammer og forskningsprosjekter.
More about the author

Sven Nilsen

Sven Nilsen er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
More about the author