Choose format

In stock
NOK 399

Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov
Denne boka fra 2010 setter fokus på sentrale utfordringer i tilpasset opplæring og spesialundervisning, knyttet til viktige samspillsfaktorer innenfor feltet.
Boka tar utgangspunkt i prinsippet om tilpasset opplæring og belyser samspillet med spesialundervisning. Innledningsvis behandles forholdet mellom barns oppvekst og deres læring og utvikling i skolen. Boka belyser samspillet mellom nasjonale læreplaner og individuelle forutsetninger som grunnlag for kvalitetsutvikling. Den behandler elevsamtalen og dens betydning for tilpasset opplæring.

Forfatterne framhever at kvalitetsutvikling dreier seg om å utvikle systemer som legger til rette for individets læring og utvikling, og andre sentrale temaer er organisasjonsteori som ledd i skoleutvikling, praksisnær etter- og videreutdanning, bevisstgjøring av læreres tause kunnskap i spesialpedagogisk profesjonsutdanning og samspillet mellom forskere og praktikere i kvalitetsutvikling av opplæringen. Boka belyser også samspillet mellom teori, forskning og praksis. Til slutt pekes det på viktige utfordringer i arbeidet med kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Boka henvender seg til studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk og lærerutdanning, ansatte i skoleverket, foreldre og skolepolitikere.

Boka er redigert av Jorun Buli-Holmberg og Sven Nilsen. Øvrige bidragsytere er Edvard Befring, Halvor Bjørnsrud, Per Dalin, Jarle Sjøvoll, Kjell Skogen og Reidun Tangen.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215057095
  • Publication date: 25.05.2021
  • Book group: 893

Jorun Buli-Holmberg

JORUN BULI-HOLMBERG er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes fagområder er atferdsvansker, overgangsproblematikk, tilpasset og inkluderende opplæring og innovasjonsarbeid i skolen. Hun har tidligere erfaring fra spesialpedagogisk arbeid på ulike opplæringsnivåer og arenaer og fra deltakelse i og koordinering av nasjonale og internasjonale studieprogrammer og forskningsprosjekter.
More about the author

Sven Nilsen

Sven Nilsen er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
More about the author