Choose format

NOK 499

Litteratur og sårbarhet

Forfatterne i denne antologien drøfter hvordan det å ha et blikk for fenomenet sårbarhet kan være fruktbart i arbeidet med litteratur på ulike trinn i utdanningsløpet, fra barnehage til videregående, i norsk- og engelskfaget. Til grunn for drøftingene ligger tverrfaglig forskning som løfter fram sårbarhet som et universelt, individspesifikt og relasjonelt fenomen, som både er påvirket av og kan innvirke på ulike maktstrukturer i samfunnet. Antologien synliggjør hvordan sårbarhetsperspektivet er aktuelt i arbeid med litteratur innen ulike medier og sjangre, samt innenfor en tematisk vifte som spenner fra psykisk helse, kroppspress, kjønn og seksualitet til klima og miljø, barn på flukt og omsorgssvikt, m.m. Ved siden av å presentere ulike mulige innganger til bruken av sårbarhetsperspektivet i litteraturundervisningen viser antologikapitlene også mer spesifikt hvordan dette perspektivet kan være av særlig relevans i arbeidet med den nye læreplanens (LK20) tverrfaglige temaer og målsetting om å utvikle elevers kritiske lesekompetanse.

Antologien er redigert av Adriana Margareta Dancus, professor i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge, Silje Hernæs Linhart, førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskolen i Innlandet og Annika Bøstein Myhr, førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Detailed information

  • Pages: 294
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215054520
  • Publication date: 20.12.2021
  • Book group: 227

Adriana Margareta Dancus

More about the author

Silje Hernæs Linhart

More about the author

Annika Bøstein Myhr

More about the author