Choose format

NOK 579

Maktens kvinner

Verdens kvinnelige presidenter og statsministre 1960-2010
Det politiske lederskapet over hele verden er og har alltid vært dominert av menn. Hva har skjedd når mønsteret brytes, og den valgte eller utpekte statslederen er en kvinne? Har samfunnets normer endret seg, levestandarden blitt bedre, politikken blitt mer representativ? Hvorfor har noen kvinner engasjert seg i en tøff politisk mannsverden, og hvordan har de kommet helt til topps? Og når det er en kvinne og ikke en mann som er toppleder, spiller det noen rolle for beslutningene som blir tatt, og politikken som føres?
"Maktens kvinner" vil bli stående som et storverk innen studiet av kvinnelig politisk lederskap og politikk."
Sigrun Stiger Holter, Internasjonal politikk

Torild Skard har i denne boka tatt for seg alle kvinnelige statslederne i FNs medlemsland etter 2. verdenskrig. Disse presenteres med sideblikk til utviklingen politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt i disse tiårene internasjonalt og regionalt så vel som nasjonalt. Familien, oppvekst og levnetsløp blir beskrevet sammen med begivenhetene som førte til at de ble statsledere. Hvilke forhold har spilt inn når de gikk til topps? Hva fikk de kvinnelige lederne gjort? Fungerte de i hovedsak som mennene de var omgitt av, eller gjorde de noe som forandret forholdene for kvinner i samfunnet?

Boka tegner et nyansert bilde, og stiller spørsmål som går lenger enn til enkle stereotypier: Hvilket grunnlag hadde kvinnene for å utøve lederskap, og under hvilke omstendigheter virket de som toppledere? Målet er å øke forståelsen av de politiske systemene med sikte på en mer likeverdig deltaking av kvinner og menn. Selv om det er store økonomiske, sosiale og kulturelle forskjeller fra land til land og fra en periode til en annen, har de nasjonale politiske institusjonene i etterkrigstida fellestrekk som gjør internasjonale analyser og sammenlikninger mulige. Analysen trekker på flere samfunnsfaglige disipliner, med hovedvekt på historie, psykologi, sosiologi og statsvitenskap. Siktemålet er mer av praktisk enn teoretisk karakter: hvordan skal en øke deltakingen av kvinner i det politiske lederskap og få større kvinneretting av beslutningene på nasjonalt nivå?

"Boka er skrevet i et klart språk forståelig for alle interesserte lesere og bygd opp med mange oversikter og krevende oppsummeringer, vurderinger og sammenligninger. Det er en akademiker i øverste divisjon som har kommet i land med dette krevende prosjektet."
Randi Rønning Balsvik, Tidsskrift for kjønnsforskning

"Enhver med interesse for kjønn og samfunn bør lese disse kapitlene, ikke fordi de sier noe direkte nytt, men fordi de gir en så balansert innsikt i stoff som ellers lett kjører seg fast i ideologiske spor (...) Her er et forslag: Bytt ut de tradisjonelle cofeetable-bøkene om mat og reiser med denne."
Elin Ørjasæter, Klassekampen

Detailed information

  • Pages: 544
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215019574
  • Publication date: 18.05.2012
  • Book group: 224

Torild Skard

TORILD SKARD (f. 1936) har arbeidet som lærer, sosialpsykolog, forsker og stortings-representant og ble i 1973 Norges første kvinnelige lagtingspresident. Fra 1984 til 1986 var hun direktør for kvinnespørsmål i UNESCO i Paris, og fra 1986 arbeidet hun som ekspedisjonssjef og assisterende utenriksråd i departementet for utviklingshjelp og utenriksdepartementet. Hun har hatt en rekke internasjonale verv og ble i 1994 en av Norges mest framstående kvinner internasjonalt som regionaldirektør for FNs barnefond UNICEF i Vest- og Sentral-Afrika med ansvar for organisasjonens innsats i 23 land. Hun har skrevet en rekke bøker og artikler bl.a. om kvinnespørsmål, barn og ungdom. Hun har særlig vært opptatt av kvinner i politikk og ble i 2003 seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt med dette som spesialområde. I 2012 ble hun utnevnt til kommandør av St. Olavs orden for sitt arbeid for kvinners og barns rettigheter.

Foto: Inger Marie Grini.
More about the author