Choose format

In stock
NOK 439

Mindfulness i psykologisk behandling

«Å praktisere mindfulness er en måte å bygge styrke og robusthet til å møte livet, slik det er, med mange intense opplevelser, både lidelse og glede. I den forstand treffer mindfulness noe av kjernen av det vi arbeider med i psykologisk behandling, enten vi kaller oss kognitive atferdsterapeuter, psykodynamikere, humanistiske terapeuter eller familieterapeuter.» (Fra bokens innledning)

I bokens første del beskrives ulike aspekter ved mindfulness; fra en måte å være tilstede i verden på, til manualiserte behandlingsprogrammer og som grunnperspektiv på lidelse, vekst og terapeutisk samhandling. Dette gir et utgangspunkt for å forstå hva mindfulness er. Forfatterne beskriver deretter hvorfor forskning fungerer som en ledesnor i den kliniske anvendelsen av mindfulness. Bokens andre halvdel er viet bruk av mindfulness i gruppe- og individualbehandling. Her går forfatterne nærmere inn på angst, depresjon og stress som spesifikke områder for anvendelse av mindfulness. Avslutningsvis diskuteres betydningen av skolering innenfor dette feltet og utfordringer i videreutviklingen av mindfulness i psykisk helsevern.

Boken er i utgangspunktet skrevet for psykologer, leger og andre fagfolk som driver behandling, og for studenter innenfor helsefagene. Men alle med en interesse for mindfulness, vil ha utbytte av boken.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021164
  • Publication date: 30.06.2014
  • Book group: 224

Even Halland

Even Halland (f. 1983 ) er psykolog og arbeider ved Lovisenberg DPS. Han gjennomfører videreutdanning innen ulike mindfulness-baserte tilnærminger og emosjonsfokusert terapi. Halland bidrar i en norsk multisenterstudie på effekten av å tilby trening i mindfulness til psykologi- og medisinstudenter. I terapi og forskning er han spesielt interessert i hvordan mindfulness virker inn på emosjonelle prosesser og personlig autonomi.
More about the author

Per-Einar Binder

Per-Einar Binder (f. 1967 ) er dr. psychol., professor og instituttleder ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområdene voksenpsykologi, barne og ungdomspsykologi og intensiv psykterapi, Binder har videreutdanning i dynamisk og emosjonsfokusert terapi i tillegg til Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) og Mindulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). Binder driver forskning på endringsprosesser i psykoterapi og annen psykologisk behandling, med særlig vekt på mindfulness-baserte metoder. Han utga i 2011 boka «Et oppmerksomt liv: Om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi».
More about the author

Jon Vøllestad

Jon Vøllestad (f. 1974 ) er psykolog med ph.d. og arbeider ved Solli DPS i Bergen. Doktorgradsarbeidet hans ved Universitetet i Bergen omhandlet effekten av mindfulness-basert behandling for angstlidelser. Vøllestads hovedinteresse er hvordan mindfulness kan komme til anvendelse ved ulike kliniske problemstillinger, med særlig fokus på angst og depresjon. Han underviser også i mindfulness for studenter, helsepersonell og folk flest.
More about the author

Bergljot Gjelsvik

Bergljot Gjelsvik (f.1976 ) er psykolog og forsker ved Oxford Mindfulness Centre ved University of Oxford, Storbritannia. Gjelsvik er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og har tatt doktorgrad med fokus på selvmordsforebygging ved UiO gjennom Dobbeltkompetanseprogrammet i psykologi. Hun har en MSt i Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) fra University of Oxford, og underviser i MBCT for kliniske grupper, studenter og helsepersonell. Gjelsvik er særlig interessert i hvordan mindfulness kan hjelpe ved tilbakevendende depresjon og suicidalitet.
More about the author