Choose format

In stock
NOK 419

Nære ting fra en fjern fortid

Samfunnsliv i steinalderen for 7600 år siden
Steinalderen dekker det aller meste av menneskenes historie og tidsperioden rommer mange spesielle og svært forskjelligartede samfunnsformer, som i mange henseender ikke står noe tilbake for moderne samfunn. Denne historiske forståelsen er utgangspunktet for Nære ting fra en fjern fortid, som følger en bestemt samfunnsformasjon, Nøstvetkulturen, gjennom 1700 år.
Ordet steinalder har sjelden noen positiv betydning i dagens samfunn. Ordet betyr i dagligtalen enten noe opprinnelig eller noe primitivt, rått og brutalt. Slik tenker man seg vanligvis at mennesket og samfunnslivet var i denne delen av menneskets historie. Denne boken har et annet utgangspunkt. Steinalderen dekker det aller meste av menneskenes historie og det er god grunn til å hevde at denne lange tidsperioden rommer mange spesielle og svært forskjelligartede samfunnsformer, som i mange henseender ikke står noe tilbake for moderne samfunn. Dette historiske aspektet ved samfunnslivet i steinalderen er utgangspunktet for denne boken. Vi følger en bestemt samfunnsformasjon, Nøstvetkulturen, gjennom 1700 år. Nøstvetkulturen er påvist i Øst-Norge og Vest-Sverige i perioden 6300 til 4600 f.Kr. Her presenteres en oppsummering av de nyeste forskningsresultatene om denne perioden. Boken søker også å vise hvordan nøstvetsamfunnenes historiske utviklingen fikk stor betydning for samfunnslivet i området flere hundre år senere, da jordbruksrevolusjonen spredte seg over Nord-Europa.

Presentasjonen av Nøstvetkulturens samfunnsliv er også en presentasjon av steinalderforskning generelt. Med utgangspunkt i samfunnsteorier som vektlegger hvordan naturen og menneskeskapt materiell bidrar til å skape samhold og sosial stabilitet, diskuterer forfatteren hvordan steinalderarkeologer arbeider for å forstå fjerne tider og steder. Arkeologene settes her i stor grad på prøve fordi kildene som er tilgjengelige, både er fragmenterte og uvanlige i samfunnsvitenskapelig forskning. Ved å studere hvordan de materielle delene av samfunnslivet bidrar til samhold og stabilitet, men også sosial utvikling, argumenterer forfatteren for at man likevel kan få interessant innsyn i steinalderens samfunnsliv. I et slikt perspektiv bidrar Nøstvetkulturen og steinalderen også til tankevekkende perspektiver på forståelsen av vår egen tid og virkelighet.

Detailed information

  • Pages: 156
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215013824
  • Publication date: 14.11.2008
  • Book group: 224

Håkon Glørstad

Håkon Glørstad er dr.philos. og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Hans faglige interesse og forskningsfelt er på den ene siden steinalderstudier, og på den andre siden arkeologisk faghistorie og teoriutviking. Nære ting fra en fjern fortid er forankret i begge disse forskningsområdene. Glørstad har ledet flere store steinalderutgravninger i Øst-Norge, og er prosjektleder for forskningsprosjektet Struktur og Historie, som er Universitetet i Oslos storsatsning på steinalderforskning. Glørstad har tidligere utgitt og Neolittisk renessanse: hypoarkeologiske tekster om neolitikum i Sør-Norge (Unipub 2006), som er basert på doktorgradsarbeidet hans, og tar for seg steinalderforskningen i Norge i et faghistorisk perspektiv. Han har også publisert en rekke faglige artikler i arkeologiske tidsskrifter. I 1998 var Glørstad med på å grunnlegge det arkeologiske tidsskriftet Primitive tider, hvor han var redaktør i fem år.
More about the author